2019 Yılı Ocak Ayı Meclis Kararları

KARAR

Talep edilen İmar Plan değişiklikleri ile ilgili dilekçelerin imar komisyonuna havale edilip edilmeyeceği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Amasya Belediye Meclisi'nin 06.04.2018 tarih ve 21 sayılı kararı ile Belediyemiz İmar Komisyonunun Belediye Meclisi üyeleri Hadi Zengin, Hamdi Koçak, Hakan Akçay, Mehmet Kırlangıç, Yusuf Büyükbayraktar'dan oluşturulmasına karar verilmiştir.

Yine 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne tanzimli aşağıda belirtilen dilekçelerin incelenip raporlanması için gerekli ihtisas komisyonuna havale edilmesi gerekmektedir. Buna istinaden;

1-Amasya Valiliği İl Müftülüğü'nün 19.12.2018 tarih ve 3844 sayılı yazısı ile; Belediyemize sunulmuş olan, G35.C.12.D.2.C ve G35.C.12.D.2.D imar paftaları üzerinde yatay(y):484.600-484.900, dikey(x):4.497.700-4.498.000 koordinatları arasında Helvacı Mahallesi, 368 ada 90 parselde imar planında “Sosyal Kültürel Tesis Alanı”nda kalan taşınmazın kuzey doğusunda tescil harici alanda yer alan “Yol”, “İbadet Alanı” ve “Park ve Rekreasyon Alanı”nın bulunduğu bölgede yeni bir düzenleme yapılıp “Okul(E:1.50, çekme mesafesi:5.00m)” alanı oluşturulması doğrultusunda imar planı değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi. 

2-Bahadır Karakaş ve Şakir Karakaş'ın 13.12.2018 tarih ve 4096 sayılı yazısı ile; Belediyemize sunulmuş olan, G35.C.08.A.3.C imar paftası üzerinde yatay(y):489.100-489.300, dikey(x):4.504.700-4.504.500 koordinatları arasında Sarılar Mahallesi, 103 ada 3 parselde bir kısmı imar planında “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan”da bir kısmı plansız alanda bulunan taşınmaza “Akaryakıt, Lpg İstasyonu ve Turizm Amaçlı Konaklama Tesisi” amaçlı imar planı değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi. 

3-Cevat Çapkın'ın 08.11.2018 tarih ve 3714 sayılı yazısı ile; Belediyemize sunulmuş olan, G35.C.07.C.1.C imar paftası üzerinde yatay(y):485.700-485.900, dikey(x):4.503.600-4.503.700 koordinatları arasında İhsaniye Mahallesi, 1327 ada 1 parselde imar planında “Konut” alanında kalan taşınmazın üzerindeki yapı yıkılarak yeni inşaat yapılması düşünülmektedir. Ancak mevcut imar planına göre parselden çekmeler çekildiğinde yeni yapı yapılması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle parselde düzenleme yapılarak mağduriyetin giderilmesi talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

4-Başkanlık Makamının şifahi talebi ile; G35.C.12.A.1.A ve G35.C.07.D.4.D imar paftaları üzerinde yatay(y):483.200-483.400, dikey(x):4.501.800-4.501.600 koordinatları arasında Hızırpaşa Mahallesi, 1789 ada 2 ve 3 parsellerin teknik bir hatadan dolayı bir kısmı BL-5 bir kısmı ise E:1.20, Hmaks:21.50m yapılanma koşulunda kalmaktadır. Bu durumda parsellere inşaat yapılamamaktadır. Buna istinaden söz konusu parsellerin yapılanma koşulunda tekrar düzelenme yapılması doğrultusunda plan değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

5-Amasya İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün 27.12.2018 tarih ve E.14438 sayılı yazısı ile; Amasya, Merkez, G35.C.12.B.1.A imar paftası üzerinde yatay(y):485.300-485.500, dikey(x):4.501.200-4.501.300 koordinatları arasında mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Şehirüstü Mahallesi, Çakallar Mevkiinde 748 m² büyüklüğündeki 247 ada 5 parsel, 696 m² büyüklüğündeki 247 ada 4 parsel, 782 m² büyüklüğündeki 247 ada 1 parsel ve 694 m² büyüklüğündeki 247 ada 6 parsel imar planında “Ticaret-Turizm” alanında kalmakta olup, bu bölgede 05.10.2018 tarih ve 53/b sayılı Belediye Meclis kararı ile plan değişikliği yapılmıştır. Yapılan plan değişikliğinde teknik hatalar bulunmakta olup bunların düzenlenmesi ve plan notu eklenmesi doğrultusunda yeniden plan değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi. 

            Yukarıda belirtilen 5 adet imar planı değişikliği taleplerinin İmar Komisyonuna havale edilmesine, Üyeler; (Cafer Özdemir, Sercan Güner, Kenan Eraslan, Hamza Şişman, Bahattin Aşık, Cengiz Erdem, Serpil Özarslan, Mehmet Dümen, Hamdi Koçak, Macit Tümsek, Aysel Şahin, Hakan Akçay, İsmail Kaşka, Hadi Zengin, Gültekin Kayalar, Selim Biçer, Hicabi Bodur, Bayram Çelik, Bekir Aydın, Yusuf Büyükbayraktar, Mehmet Kırlangıç, Ömer Faruk Ünal, Kazım Özkaya, Kürşat Koca ve Turgay Sevindi)’nin 25 kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi. 

KARAR 

5393 Sayılı Kanunun 20. Maddesi gereği 2019 yılı Meclis tatil günlerinin belirlenmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden Belediye Meclisinin 2019 yılı Ağustos (1 ay) ayında tatile girmesine; Üyeler; (Cafer Özdemir, Sercan Güner, Kenan Eraslan, Hamza Şişman, Bahattin Aşık, Cengiz Erdem, Serpil Özarslan, Mehmet Dümen, Hamdi Koçak, Macit Tümsek, Aysel Şahin, Hakan Akçay, İsmail Kaşka, Hadi Zengin, Gültekin Kayalar, Selim Biçer, Hicabi Bodur, Bayram Çelik, Bekir Aydın, Yusuf Büyükbayraktar, Mehmet Kırlangıç, Ömer Faruk Ünal, Kazım Özkaya, Kürşat Koca ve Turgay Sevindi)’nin 25 kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR

 

5393 Sayılı Kanunun 49.maddesi gereği Belediye Başkan Yardımcılarının maaş artışlarının belirlenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 

  Belediye Meclisinden Başkan Yardımcıları olarak atananların ödenekleri 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere hesaplanarak verilen brüt 10.210,95 TL’yi geçmemek üzere Belediye Başkan Yardımcıları ödeneklerinin 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olmak üzere verilmesine, yıl içinde yapılan kat sayı artışlarının maaşlara ilave edilmesine; Üyeler; (Cafer Özdemir, Sercan Güner, Kenan Eraslan, Hamza Şişman, Bahattin Aşık, Cengiz Erdem, Serpil Özarslan, Mehmet Dümen, Hamdi Koçak, Macit Tümsek, Aysel Şahin, Hakan Akçay, İsmail Kaşka, Hadi Zengin, Gültekin Kayalar, Selim Biçer, Hicabi Bodur, Bayram Çelik, Bekir Aydın, Yusuf Büyükbayraktar, Mehmet Kırlangıç, Ömer Faruk Ünal, Kazım Özkaya, Kürşat Koca ve Turgay Sevindi)’nin 25 kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi. 

KARAR

5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi gereği sözleşmeli personel ücret artışlarının belirlenmesi ve çalıştırılması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

5393 Sayılı Kanunun 49. maddesi gereğince 2018 mali yılında Belediyemizde sözleşmeli olarak çalıştırılan Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Sanat Tarihi Uzmanı, Arkeolog, Ekonomist, Tekniker, Teknisyen, Veteriner Hekim, unvanlı personellerin 2019 yılında da çalıştırılması, sözleşmeli olarak çalıştırmış olduğumuz personellerin 2019 yılı aylık sözleşme ücretlerinin net mühendis 4.673,42 TL, mimar 4.673,42 TL, şehir plancısı 4.673,42 TL, arkeolog 4.175,73 TL, sanat tarihi uzmanı 3.710,73 TL, ekonomist 2.995,83 TL, tekniker 3.708,56 TL, teknisyen 2.987,36 TL, veteriner 4.380.12 TL olarak ödenmesine, 2019 yılında yeni alınacak İçişleri Bakanlığının onay verdiği kadar Avukata 4.319,97 TL net ücret ödenmesine, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, İktisat mezunu sözleşmeli personel çalıştırılmasına ihtiyaç duyulacağından sözleşmeli personellerinde görevlerine göre aynı ücretle çalıştırılmasına ve Bakanlar Kurulunun 2012/2665 sayılı kararı gereğince sözleşmeli personele ek ödeme yapılmasına, Üyeler; (Cafer Özdemir, Sercan Güner, Kenan Eraslan, Hamza Şişman, Bahattin Aşık, Cengiz Erdem, Serpil Özarslan, Mehmet Dümen, Hamdi Koçak, Macit Tümsek, Aysel Şahin, Hakan Akçay, İsmail Kaşka, Hadi Zengin, Gültekin Kayalar, Selim Biçer, Hicabi Bodur, Bayram Çelik, Bekir Aydın, Yusuf Büyükbayraktar, Mehmet Kırlangıç, Ömer Faruk Ünal, Kazım Özkaya, Kürşat Koca ve Turgay Sevindi)’nin 25  kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.  

KARAR

5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi gereği sözleşmeli personel ücret artışlarının belirlenmesi ve çalıştırılması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

5393 Sayılı Kanunun 49. maddesi gereğince 2018 mali yılında Belediyemizde sözleşmeli olarak çalıştırılan Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Sanat Tarihi Uzmanı, Arkeolog, Ekonomist, Tekniker, Teknisyen, Veteriner Hekim, unvanlı personellerin 2019 yılında da çalıştırılması, sözleşmeli olarak çalıştırmış olduğumuz personellerin 2019 yılı aylık sözleşme ücretlerinin net mühendis 4.673,42 TL, mimar 4.673,42 TL, şehir plancısı 4.673,42 TL, arkeolog 4.175,73 TL, sanat tarihi uzmanı 3.710,73 TL, ekonomist 2.995,83 TL, tekniker 3.708,56 TL, teknisyen 2.987,36 TL, veteriner 4.380.12 TL olarak ödenmesine, 2019 yılında yeni alınacak İçişleri Bakanlığının onay verdiği kadar Avukata 4.319,97 TL net ücret ödenmesine, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, İktisat mezunu sözleşmeli personel çalıştırılmasına ihtiyaç duyulacağından sözleşmeli personellerinde görevlerine göre aynı ücretle çalıştırılmasına ve Bakanlar Kurulunun 2012/2665 sayılı kararı gereğince sözleşmeli personele ek ödeme yapılmasına, Üyeler; (Cafer Özdemir, Sercan Güner, Kenan Eraslan, Hamza Şişman, Bahattin Aşık, Cengiz Erdem, Serpil Özarslan, Mehmet Dümen, Hamdi Koçak, Macit Tümsek, Aysel Şahin, Hakan Akçay, İsmail Kaşka, Hadi Zengin, Gültekin Kayalar, Selim Biçer, Hicabi Bodur, Bayram Çelik, Bekir Aydın, Yusuf Büyükbayraktar, Mehmet Kırlangıç, Ömer Faruk Ünal, Kazım Özkaya, Kürşat Koca ve Turgay Sevindi)’nin 25  kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR

Dolu-Boş Kadro değişikliği hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 

Belediyemiz bünyesinde görev yapan bir kısım memur personellerin işgal ettikleri kadroların hizmet sürelerine göre önleri tıkandığından, ilgili memurların tahsil durumları, kadro dereceleri göz önüne alınarak hazırlanan iki ve üç sayılı kadro değişikliği cetvelleri ekli şekli ile kabulüne, Üyeler; (Cafer Özdemir, Sercan Güner, Kenan Eraslan, Hamza Şişman, Bahattin Aşık, Cengiz Erdem, Serpil Özarslan, Mehmet Dümen, Hamdi Koçak, Macit Tümsek, Aysel Şahin, Hakan Akçay, İsmail Kaşka, Hadi Zengin, Gültekin Kayalar, Selim Biçer, Hicabi Bodur, Bayram Çelik, Bekir Aydın, Yusuf Büyükbayraktar, Mehmet Kırlangıç, Ömer Faruk Ünal, Kazım Özkaya, Kürşat Koca ve Turgay Sevindi)’nin 25  kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR

Asfalt Şantiyesinin ihtiyacı asfalt ve (BİTÜM) malzemesi Tüpraş Rafinerisinden temin edilmekte olup, protokol gereği istenilen kesin teminat mektubunun İller Bankası Genel Müdürlüğünden alınması için Belediye Başkanı Cafer Özdemir’e borçlanma yetkisi verilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiyesinin ihtiyacı asfalt ve (BİTÜM) malzemesi Tüpraş Rafinerisinden temin edilmekte olup, ancak ihtiyaç duyulan Bitüm malzemeleri Turkish Petroleum International Company Limited (TPIC) şirketinden taksitli ödemeler halinde temin edileceği tespit edildiğinde taksitli ödemelere ait protokol gereği istenilen 1.000.000.00 TL’lik 9 ay vadeli kesin teminat mektubunun İller Bankası Genel Müdürlüğünden alınması için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (d) bendi gereğince Belediye Başkanı Cafer Özdemir’e borçlanma yetkisi verilmesine, Üyeler; (Cafer Özdemir, Sercan Güner, Kenan Eraslan, Hamza Şişman, Bahattin Aşık, Cengiz Erdem, Serpil Özarslan, Mehmet Dümen, Hamdi Koçak, Macit Tümsek, Aysel Şahin, Hakan Akçay, İsmail Kaşka, Hadi Zengin, Gültekin Kayalar, Selim Biçer, Hicabi Bodur, Bayram Çelik, Bekir Aydın, Yusuf Büyükbayraktar, Mehmet Kırlangıç, Ömer Faruk Ünal, Kazım Özkaya, Kürşat Koca ve Turgay Sevindi)’nin 25  kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi. 

KARAR 

2019-2023 yılları Stratejik Plan ve Bütçe Yatırım Programında bulunan biten projelerin ödemeleri ile yeni başlayacak projelere finansman temini için gerektiğinden Belediyemizin Mali yönden nakit durumunu desteklemek amacı ile Belediye Başkanı Cafer Özdemir’e borçlanma yetkisi verilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 

Belediyemizin 2019-2023 yılları Stratejik Plan ve Bütçe Yatırım Proğramında bulunan biten projelerin ödemeleri ile yeni başlayacak projelere  finansman temini için gerektiğinde Belediyemizin mali yönden nakit durumunu desteklemek amacı ile kredi kullanılmasına ihtiyaç duyulduğundan 5393 sayılı Kanunun 68.maddesinin (d) ve (e) bendleri gereği 2019 mali yılı borçlanma tutarı 15.000.000,00.-TL.den ihtiyaç hasıl olduğunda   İller Bankası ile diğer devlet bankaları veya özel bankalardan kredi kullanılması ve kullanılacak kredi için istenilen Teminat Mektubunun temini gerek duyulması halinde Belediyeye ait gayrimenkullerin ipotek ve temlik verilerek kredi kullanılması konusunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (d) bendi gereği Belediye Başkanı Cafer ÖZDEMİR'e 15.000.000,00.-TL.lik borçlanma yetkisi verilmesine, Üyeler; (Cafer Özdemir, Sercan Güner, Kenan Eraslan, Hamza Şişman, Bahattin Aşık, Cengiz Erdem, Serpil Özarslan, Mehmet Dümen, Hamdi Koçak, Macit Tümsek, Aysel Şahin, Hakan Akçay, İsmail Kaşka, Hadi Zengin, Gültekin Kayalar, Selim Biçer, Bayram Çelik, Bekir Aydın, Yusuf Büyükbayraktar, Mehmet Kırlangıç, Ömer Faruk Ünal)’ın 21 kabul oy, (Hicabi Bodur Kazım Özkaya, Kürşat Koca ve Turgay Sevindi)’nin 4 ret oy ile Meclisimizce oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan Maslak 5-9 Hidroelektrik Enerji Santrali Projesi için sunulan projede başarılı olunması durumunda sunulan projede Belediyemizi temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Cafer Özdemir’in yetkili kılınmasına, proje için gerekli eş-finansmanın 2019 yılı bütçesinden karşılanması yöntemi ile Belediye tarafından karşılanması konusunun görüşülmesi hakkındaki Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Amasya Belediyesi adına " Maslak 5-9 Hidroelektrik Enerji Santrali " başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede Belediyemizi temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya " Cafer ÖZDEMİR'in " yetkili kılınmasına, proje için gerekli olabilecek olan ve Kalkınma Ajansı tarafından desteklenecek miktardan geriye kalan bedelin eş-finansmanın 2019 yılı bütçesinden karşılanması yöntemi ile Belediye tarafından karşılanmasına, Üyeler; (Cafer Özdemir, Sercan Güner, Kenan Eraslan, Hamza Şişman, Bahattin Aşık, Cengiz Erdem, Serpil Özarslan, Mehmet Dümen, Hamdi Koçak, Macit Tümsek, Aysel Şahin, Hakan Akçay, İsmail Kaşka, Hadi Zengin, Gültekin Kayalar, Selim Biçer, Hicabi Bodur, Bayram Çelik, Bekir Aydın, Yusuf Büyükbayraktar, Mehmet Kırlangıç, Ömer Faruk Ünal, Kazım Özkaya, Kürşat Koca ve Turgay Sevindi)’nin 25  kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi. 

KARAR 

Yeşilırmak üzerinde çalışacak olan Kayık, Gondol vb. araçların yolcu taşıma ücretlerinin belirlenmesi Zabıta Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesi (p) bendi gereğince Belediye Başkanlığımız tarafından tamamlanan Yeşilırmak üzeri Başlangıç noktası Lastik Bent Şişirme alanındaki iskele olmak üzere, İstasyon Köprüye kadar ki güzergah kısımda Turizm amaçlı Kayık Gondol, Saltanat Kayığı vb. su araçları ile yapılan gezi turları ücretleri ve süresinin (zaman) ekli şekli ile kabulüne, Üyeler; (Cafer Özdemir, Sercan Güner, Kenan Eraslan, Hamza Şişman, Bahattin Aşık, Cengiz Erdem, Serpil Özarslan, Mehmet Dümen, Hamdi Koçak, Macit Tümsek, Aysel Şahin, Hakan Akçay, İsmail Kaşka, Hadi Zengin, Gültekin Kayalar, Selim Biçer, Bayram Çelik, Bekir Aydın, Yusuf Büyükbayraktar, Mehmet Kırlangıç, Ömer Faruk Ünal, Kazım Özkaya, Kürşat Koca ve Turgay Sevindi)’nin 24  kabul oy, (Hicabi Bodur)’un 1 çekimser oy ile Meclisimizce oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR

5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince denetim komisyonuna üye seçilmesi hakkındaki önerge okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden, 2018 Yılı Mali Gelir-Gider Tablolarını incelemek üzere, Denetim Komisyonu Üyeliği için yapılan gizli oylamada önerge listesinde yer alan Belediye Meclis Üyeleri Hamza Şişman, Hadi Zengin, İsmail Kaşka, Mehmet Kırlangıç ve Bekir Aydın’ın çekimser 3, kabul 21, ret 1 oy ile seçilmelerine Meclisimizce oy çokluğu ile karar verildi. 

KARAR

Belediyemizce yapımı tamamlanan Amasya Belediyesi Sergi ve Müze Binası Lastik Bent ve yenilenebilir Enerji-Çevre-Peyzaj düzenlemesi projesi kapsamında yer alan Elektrik Santralinden elektrik enerjisi üretimi başladığından enerji üretimine ait gelir ve giderlerin takibi ile enerji satışına ait fatura tanzimleri gerektiğinden şuan faaliyeti devam eden Amasya Belediyesi Otopark İşletmesi bünyesine Elektrik Enerjisi Üretim faaliyetlerinin eklenerek, Bütçe içi işletmenin (Amasya Belediyesi Otopark ve Enerji Üretim-Satış İşletmesi) olarak değiştirilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

Belediye Meclisinin 06.03.2015 tarih ve 20 Karar nolu Meclis Kararı ile "Amasya Belediyesi Otopark İşletmesi" adı altında kurulması talep edilen Bütçe İçi İşletme İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 14.04.2015 tarihli Olurları ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 71.Maddesi gereğince Bütçe İçi İşletme kurulması izni alınarak söz konusu  Bütçe içi Otopark İşletmesi olarak faaliyetleri devam etmektedir.

Ancak Belediyemizce yapımı tamamlanan Amasya Belediyesi Sergi ve Müze Binası Lastik Bent ve yenilenebilir Enerji-Çevre-Peyzaj düzenlemesi projesi kapsamında yer alan Elektrik Santralinden elektrik enerjisi üretimi başladığından enerji üretimine ait gelir ve giderlerin takibi ile enerji satışına ait fatura tanzimleri gerektiğinden şuan faaliyeti devam eden Amasya Belediyesi Otopark İşletmesi bünyesine Elektrik Enerjisi Üretim faaliyetlerinin eklenerek, Bütçe içi işletmenin (Amasya Belediyesi Otopark ve Enerji Üretim-Satış İşletmesi) olarak değiştirilmesine, Üyeler; (Cafer Özdemir, Sercan Güner, Kenan Eraslan, Hamza Şişman, Bahattin Aşık, Cengiz Erdem, Serpil Özarslan, Mehmet Dümen, Hamdi Koçak, Macit Tümsek, Aysel Şahin, Hakan Akçay, İsmail Kaşka, Hadi Zengin, Gültekin Kayalar, Selim Biçer, Hicabi Bodur, Bayram Çelik, Bekir Aydın, Yusuf Büyükbayraktar, Mehmet Kırlangıç, Ömer Faruk Ünal, Kazım Özkaya, Kürşat Koca ve Turgay Sevindi)’nin 25  kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.   

KARAR

Talep edilen İmar Plan değişiklikleri ile ilgili dilekçelerin imar komisyonuna havale edilip edilmeyeceği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Amasya Belediye Meclisi'nin 06.04.2018 tarih ve 21 sayılı kararı ile Belediyemiz İmar Komisyonunun Belediye Meclisi üyeleri Hadi Zengin, Hamdi Koçak, Hakan Akçay, Mehmet Kırlangıç, Yusuf Büyükbayraktar'dan oluşturulmasına karar verilmiştir. 

Yine 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne tanzimli aşağıda belirtilen dilekçelerin incelenip raporlanması için gerekli ihtisas komisyonuna havale edilmesi gerekmektedir. Buna istinaden; 

1-Amasya Valiliği İl Müftülüğü'nün 19.12.2018 tarih ve 3844 sayılı yazısı ile; Belediyemize sunulmuş olan, G35.C.12.D.2.C ve G35.C.12.D.2.D imar paftaları üzerinde yatay(y):484.600-484.900, dikey(x):4.497.700-4.498.000 koordinatları arasında Helvacı Mahallesi, 368 ada 90 parselde imar planında “Sosyal Kültürel Tesis Alanı”nda kalan taşınmazın kuzey doğusunda tescil harici alanda yer alan “Yol”, “İbadet Alanı” ve “Park ve Rekreasyon Alanı”nın bulunduğu bölgede yeni bir düzenleme yapılıp “Okul(E:1.50, çekme mesafesi:5.00m)” alanı oluşturulması doğrultusunda imar planı değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi. 

2-Bahadır Karakaş ve Şakir Karakaş'ın 13.12.2018 tarih ve 4096 sayılı yazısı ile; Belediyemize sunulmuş olan, G35.C.08.A.3.C imar paftası üzerinde yatay(y):489.100-489.300, dikey(x):4.504.700-4.504.500 koordinatları arasında Sarılar Mahallesi, 103 ada 3 parselde bir kısmı imar planında “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan”da bir kısmı plansız alanda bulunan taşınmaza “Akaryakıt, Lpg İstasyonu ve Turizm Amaçlı Konaklama Tesisi” amaçlı imar planı değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

3-Cevat Çapkın'ın 08.11.2018 tarih ve 3714 sayılı yazısı ile; Belediyemize sunulmuş olan, G35.C.07.C.1.C imar paftası üzerinde yatay(y):485.700-485.900, dikey(x):4.503.600-4.503.700 koordinatları arasında İhsaniye Mahallesi, 1327 ada 1 parselde imar planında “Konut” alanında kalan taşınmazın üzerindeki yapı yıkılarak yeni inşaat yapılması düşünülmektedir. Ancak mevcut imar planına göre parselden çekmeler çekildiğinde yeni yapı yapılması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle parselde düzenleme yapılarak mağduriyetin giderilmesi talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi. 

4-Başkanlık Makamının şifahi talebi ile; G35.C.12.A.1.A ve G35.C.07.D.4.D imar paftaları üzerinde yatay(y):483.200-483.400, dikey(x):4.501.800-4.501.600 koordinatları arasında Hızırpaşa Mahallesi, 1789 ada 2 ve 3 parsellerin teknik bir hatadan dolayı bir kısmı BL-5 bir kısmı ise E:1.20, Hmaks:21.50m yapılanma koşulunda kalmaktadır. Bu durumda parsellere inşaat yapılamamaktadır. Buna istinaden söz konusu parsellerin yapılanma koşulunda tekrar düzelenme yapılması doğrultusunda plan değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi. 

5-Amasya İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün 27.12.2018 tarih ve E.14438 sayılı yazısı ile; Amasya, Merkez, G35.C.12.B.1.A imar paftası üzerinde yatay(y):485.300-485.500, dikey(x):4.501.200-4.501.300 koordinatları arasında mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Şehirüstü Mahallesi, Çakallar Mevkiinde 748 m² büyüklüğündeki 247 ada 5 parsel, 696 m² büyüklüğündeki 247 ada 4 parsel, 782 m² büyüklüğündeki 247 ada 1 parsel ve 694 m² büyüklüğündeki 247 ada 6 parsel imar planında “Ticaret-Turizm” alanında kalmakta olup, bu bölgede 05.10.2018 tarih ve 53/b sayılı Belediye Meclis kararı ile plan değişikliği yapılmıştır. Yapılan plan değişikliğinde teknik hatalar bulunmakta olup bunların düzenlenmesi ve plan notu eklenmesi doğrultusunda yeniden plan değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi. 

            Yukarıda belirtilen 5 adet imar planı değişikliği taleplerinin İmar Komisyonunahavale edilmesine, Üyeler; (Cafer Özdemir, Sercan Güner, Kenan Eraslan, Hamza Şişman, Bahattin Aşık, Cengiz Erdem, Serpil Özarslan, Mehmet Dümen, Hamdi Koçak, Macit Tümsek, Aysel Şahin, Hakan Akçay, İsmail Kaşka, Hadi Zengin, Gültekin Kayalar, Selim Biçer, Hicabi Bodur, Bayram Çelik, Bekir Aydın, Yusuf Büyükbayraktar, Mehmet Kırlangıç, Ömer Faruk Ünal, Kazım Özkaya, Kürşat Koca ve Turgay Sevindi)’nin 25 kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 23.07.2019