2019 Yılı Şubat Ayı Meclis Kararları

KARAR

 İmar Plan Tadilatları hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

a- Amasya, Merkez, G35.C.12.D.2.C ve G35.C.12.D.2.D imar paftaları üzerinde yatay(y):484.600-484.900, dikey(x):4.497.700-4.498.000 koordinatları arasında Helvacı Mahallesi, 365 ada 90 parselde imar planında “Sosyal Kültürel Tesis Alanı”nda kalan taşınmazın kuzey doğusunda tescil harici alanda yer alan “Yol”, “İbadet Alanı” ve “Park ve Rekreasyon Alanı”nın bulunduğu bölgede yeni bir düzenleme yapılıp “Eğitim Tesisleri Alanı(E:1.50, çekme mesafesi:5.00m)” oluşturulması doğrultusunda imar planı değişikliği talep edilmiştir.

Talep, 15.01.2019 Tarih ve E.78 Sayılı Başkanlık Oluruna İstinaden Toplanan İmar Komisyonumuzca  oy birliği ile uygun görülmüştür.

            G35.C.12.D.2.C ve G35.C.12.D.2.D imar paftaları üzerinde yatay(y):484.600-484.900, dikey(x):4.497.700-4.498.000 koordinatları arasında Helvacı Mahallesi, 365 ada 90 parselde imar planında “Sosyal Kültürel Tesis Alanı”nda kalan taşınmazın kuzey doğusunda tescil harici alanda yer alan “Yol”, “İbadet Alanı” ve “Park ve Rekreasyon Alanı”nın bulunduğu bölgede yeni bir düzenleme yapılıp “Eğitim Tesisleri Alanı(E:1.50, çekme mesafesi:5.00m)” oluşturulması doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği(NİP-1368,81) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği(UİP-1371,135) Belediye Meclisinde incelenerek uygun görüldüğüne, 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b sayılı maddesine istinaden onanmasına, Üyeler; (Sercan Güner, Kenan Eraslan, Hamza Şişman, Bahattin Aşık, Cengiz Erdem, Serpil Özarslan, Mehmet Dümen, Hamdi Koçak, Macit Tümsek, Aysel Şahin, Hakan Akçay, İsmail Kaşka, Hadi Zengin, Gültekin Kayalar, Selim Biçer, Hicabi Bodur, Bayram Çelik, Bekir Aydın, Yusuf Büyükbayraktar, Mehmet Kırlangıç, Yavuz Kaya, Ömer Faruk Ünal, Kazım Özkaya, Kürşat Koca ve Turgay Sevindi)’nin 25 kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi. 

b- Amasya, Merkez, G35.C.12.A.1.A ve G35.C.07.D.4.D imar paftaları üzerinde yatay(y):483.200-483.400, dikey(x):4.501.800-4.501.600 koordinatları arasında Hızırpaşa Mahallesi, 1789 ada 2 ve 3 parsellerin teknik bir hatadan dolayı bir kısmı BL-5 bir kısmı ise E:1.20, Hmaks:21.50m yapılanma koşulunda kalmaktadır. Bu hali ile parsellere inşaat yapılamamaktadır. Bu nedenle taşınmazların parsel sınırları korunarak, yapılanma koşulunda tekrar düzelenme yapılması doğrultusunda plan değişikliği konusu,

15.01.2019 Tarih ve E.78 Sayılı Başkanlık Oluruna İstinaden Toplanan İmar Komisyonumuzca  oy birliği ile uygun görülmüştür.

G35.C.12.A.1.A ve G35.C.07.D.4.D imar paftaları üzerinde yatay(y):483.200-483.400, dikey(x):4.501.800-4.501.600 koordinatları arasında Hızırpaşa Mahallesi, imar planında “konut” alanında kalan, 1789 ada 2 ve 3 parsellerin, parsel sınırları korunarak, yapılanma koşulunda tekrar düzelenme yapılması doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği(UİP-1371,136) Belediye Meclisinde incelenerek uygun görüldüğüne, 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b sayılı maddesine istinaden onanmasına, Üyeler; (Sercan Güner, Kenan Eraslan, Hamza Şişman, Bahattin Aşık, Cengiz Erdem, Serpil Özarslan, Mehmet Dümen, Hamdi Koçak, Macit Tümsek, Aysel Şahin, Hakan Akçay, İsmail Kaşka, Hadi Zengin, Gültekin Kayalar, Selim Biçer, Hicabi Bodur, Bayram Çelik, Bekir Aydın, Yusuf Büyükbayraktar, Mehmet Kırlangıç, Yavuz Kaya, Ömer Faruk Ünal, Kazım Özkaya, Kürşat Koca ve Turgay Sevindi)’nin 25 kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

c- Amasya, Merkez, G35.C.12.B.1.A imar paftası üzerinde yatay(y):485.300-485.500, dikey(x):4.501.200-4.501.300 koordinatları arasında mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Şehirüstü Mahallesi, Çakallar Mevkiinde 748 m² büyüklüğündeki 247 ada 5 parsel, 696 m² büyüklüğündeki 247 ada 4 parsel, 782 m² büyüklüğündeki 247 ada 1 parsel ve 694 m² büyüklüğündeki 247 ada 6 parsel imar planında “Ticaret-Turizm” alanında kalmakta olup, bu bölgede 05.10.2018 tarih ve 53/b sayılı Belediye Meclis kararı ile plan değişikliği yapılmıştır. Yapılan plan değişikliğinde teknik hatalar bulunmakta olup bunların düzeltilmesi ve plan notu eklenmesi doğrultusunda yeniden plan değişikliği talep edilmiştir. 

Talep, 15.01.2019 Tarih ve E.78 Sayılı Başkanlık Oluruna İstinaden Toplanan İmar Komisyonumuzca  oy birliği ile uygun görülmüştür.

G35.C.12.B.1.A imar paftası üzerinde yatay(y):485.300-485.500, dikey(x):4.501.200-4.501.300 koordinatları arasında mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Şehirüstü Mahallesi, Çakallar Mevkiinde, imar planında “Ticaret-Turizm” alanında kalan 247 ada, 1, 4, 5 ve 6 parsellerde, yapılanma koşulunda değişiklik yapılmadan, 05.10.2018 tarih ve 53/b sayılı Belediye Meclis kararı ile onanan imar planı değişikliğinde oluşan teknik hataların düzeltilmesi ve “ Plan değişikliği sınırları içerisinde mecbur kalınması durumunda fonksiyonu aynı kalmak kaydı ile mülkiyet durumuna göre 1000m² altında ifraz sureti ile parsel oluşturulabilir.” plan notunun eklenmesi doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği(UİP-1371,137) Belediye Meclisinde incelenerek uygun görüldüğüne, 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b sayılı maddesine istinaden onanmasına,  Üyeler; (Sercan Güner, Kenan Eraslan, Hamza Şişman, Bahattin Aşık, Cengiz Erdem, Serpil Özarslan, Mehmet Dümen, Hamdi Koçak, Macit Tümsek, Aysel Şahin, Hakan Akçay, İsmail Kaşka, Hadi Zengin, Gültekin Kayalar, Selim Biçer, Hicabi Bodur, Bayram Çelik, Bekir Aydın, Yusuf Büyükbayraktar, Mehmet Kırlangıç, Yavuz Kaya, Ömer Faruk Ünal, Kazım Özkaya, Kürşat Koca ve Turgay Sevindi)’nin 25 kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi. 

KARAR

Halk Otobüsleri fiyat tarifesi artışlarının görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 

Amasya Belediyesi mücavir alanları içerisinde hizmetini verdikleri şehiriçi toplu taşımacılıkta fiyat ayarlaması Nisan 2018 tarihinde yapılmış olup, aradan geçen süre içerisinde en büyük giderleri olan motorinin litre fiyatının artması; ayrıca yedek parça ve işçilik giderlerinin %60 oranında artması, diğer kalemler olan Bağkur, Personel Sigortaları, Trafik Sigortası, Kasko Poliçeleri, Motorlu Taşıtlar vergisi, Muhasebe Giderleri ve Asgari Ücretin %26.03 oranında artması gözönünde bulundurularak toplu taşıma ücretlerinin yeniden gözden geçirilmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini istediklerine dair 21.01.2019 tarihli dilekçesi incelenmiş olup, konu ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, karara bağlanması için Meclisimizin bir sonraki toplantısında tekrar görüşülmesine, Üyeler; (Sercan Güner, Kenan Eraslan, Hamza Şişman, Bahattin Aşık, Cengiz Erdem, Serpil Özarslan, Mehmet Dümen, Hamdi Koçak, Macit Tümsek, Aysel Şahin, Hakan Akçay, İsmail Kaşka, Hadi Zengin, Gültekin Kayalar, Selim Biçer, Hicabi Bodur, Bayram Çelik, Bekir Aydın, Yusuf Büyükbayraktar, Mehmet Kırlangıç, Yavuz Kaya, Ömer Faruk Ünal, Kazım Özkaya, Kürşat Koca ve Turgay Sevindi)’nin 25 kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi. 

KARAR 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2019 yılı fizibilite desteği programı kapsamında Amasya Belediyesi adına Amasya Millet Bahçesi başlıklı bir proje sunulması ve proje bilgilerini imzalamaya Belediye Başkanı Cafer Özdemir’in yetkili kılınması ve proje için gerekli olabilecek olan ve Kalkınma Ajansı tarafından desteklenecek miktardan geriye kalan bedelin eş finansmanın 2019 yılı bütçesinden Belediye tarafından karşılanmasının görüşülmesi hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

                  Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Amasya Belediyesi adına " Amasya Millet Bahçesi başlıklı bir proje sunulmasına ve projesinin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede Belediyemizi temsile ilzama ve proje bilgilerini imzalamaya "Cafer ÖZDEMİR'in yetkili kılınmasına, proje için gerekli olabilecek olan ve Kalkınma Ajansı tarafından desteklenecek miktardan geriye kalan bedelin eş - finansmanın 2019 yılı bütçesinden karşılanması yöntemi ile Belediye tarafından karşılanmasına, Üyeler; (Sercan Güner, Kenan Eraslan, Hamza Şişman, Bahattin Aşık, Cengiz Erdem, Serpil Özarslan, Mehmet Dümen, Hamdi Koçak, Macit Tümsek, Aysel Şahin, Hakan Akçay, İsmail Kaşka, Hadi Zengin, Gültekin Kayalar, Selim Biçer, Hicabi Bodur, Bayram Çelik, Bekir Aydın, Yusuf Büyükbayraktar, Mehmet Kırlangıç, Yavuz Kaya, Ömer Faruk Ünal, Kazım Özkaya, Kürşat Koca ve Turgay Sevindi)’nin 25 kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 23.07.2019