2019 Yılı Mayıs Ayı Meclis Kararları

KARAR 

 Memurların Sosyal Denge sözleşmesi ile ilgili Belediye Başkanı Mehmet Sarı’ya yetki verilmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

12.07.2001 tarihli ve 24460 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  kamu görevlileri sendikaları ve Toplu sözleşme Kanunu gereğince, Belediyemizde çalışan kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için oluşturdukları Sendika ve Konfederasyonların kuruluş, organları, yetkileri ve faaliyetleri ve Sendika ve Konfederasyonlarda görev alacak kamu görevlilerinin hak ve sorumluluklarını belirlemek ve her hizmet kolunda yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve bunların bağlı bulundukları Konfederasyonlar ile Kamu İşveren Kurulu arasında yürütülecek toplu görüşmelere ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu “Mahalli İdarelerde Sözleşme İmzalanması” başlıklı 32’nci maddesinde yer alan, usul ve esaslar ile (Değişik:4/4/2012-6289/22. Md.) Geçici 14. Maddesi (Değişik:4/4/2012-6289/30. Md.) hükümlerince, “27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine Belediyelerde Belediye Başkanının teklifi üzerine Belediye Meclisince, İl Özel İdaresinde Valinin teklifi üzerine İl Genel Meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili Mahalli İdarelerde en çok üyeye sahip sendikanın Genel Başkanı veya Sendika Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilci ile Belediyelerde Belediye Başkanı, İl Özel İdaresinde Vali Arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir…” hükmü ile Mahalli İdarelerde çalışan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesine ilişkin sözleşme imzalanabileceği belirtilmiştir.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine göre sözleşmeli personel ile 657 sayılı yasaya tabi olarak görev yapan memurlara verilecek Sosyal Denge Tazminatı miktarının belirlenebilmesi için yetkili memur sendikası olan TÜRK YEREL HİZMET-SEN ile görüşme yapmak ve Sosyal Denge Sözleşmesi Protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine; Üyeler; (Mehmet Sarı, İbrahim Hakkı Özşen, Ahmet Çoban, Ömer Eliaçık, Bayram Çelik, Özcan Gür, Yaşar Elbir, Cahit Aktaş, Mehmet Bozkurt, Hasan Şahin, Celil İnce, Ahmet Aydın, Ömer Faruk Ünal, Gönül Cebeci, İsmail Lap, Cemal Umut Kılıç, M.Onur Kavaklıoğlu, Oğuzhan Sakızcı, Ali Çetin, Mürsel Kuloğlu, Emine Altunbaş, Osman Şişman, Hakan Akçay, Bahattin Aşık, Sercan Güner, Mehmet Kurt, İsmail Çekdemir, Bilal Aydın, Osman Yüce, Kazım Özkaya, Mustafa Karakaş ve Bekdemir İşbilir)’in 32 kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi. 

KARAR 

 Kadro ve Unvan Değişikliğinin görüşülmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 

Belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin işgal ettiği kadronun  hizmet süresine göre önü tıkandığından, ilgili memurun  tahsil durumu, kadro derecesi göz önüne alınarak hazırlanan III sayılı cetvel ile iptal edilmek istenen kadroya ait II sayılı cetvellerin ekli şekli ile kabulüne, Üyeler; (Mehmet Sarı, İbrahim Hakkı Özşen, Ahmet Çoban, Ömer Eliaçık, Bayram Çelik, Özcan Gür, Yaşar Elbir, Cahit Aktaş, Mehmet Bozkurt, Hasan Şahin, Celil İnce, Ahmet Aydın, Ömer Faruk Ünal, Gönül Cebeci, İsmail Lap, Cemal Umut Kılıç, M.Onur Kavaklıoğlu, Oğuzhan Sakızcı, Ali Çetin, Mürsel Kuloğlu, Emine Altunbaş, Osman Şişman, Hakan Akçay, Bahattin Aşık, Sercan Güner, Mehmet Kurt, İsmail Çekdemir, Bilal Aydın, Osman Yüce, Kazım Özkaya, Mustafa Karakaş ve Bekdemir İşbilir)’in 32 kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR 

2018 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Yönetim ve Taşınır Kesin Hesabının Görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

Belediyemizin 2018 Mali Yılına ait Kesin Hesabı ile Taşınır Yönetim ve Taşınır Kesin Hesabı  Ekleri ve 5393 Sayılı Belediye Yasasının 64. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereğince Belediyemiz Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Belediye Meclis Üyesi Yaşar Elbir tarafından okunup, gerekli açıklama yapıldıktan sonra oylamaya geçilmiş olup, yapılan oylama neticesinde, Üyeler; (Mehmet Sarı, İbrahim Hakkı Özşen, Ahmet Çoban, Ömer Eliaçık, Bayram Çelik, Özcan Gür, Yaşar Elbir, Cahit Aktaş, Mehmet Bozkurt, Hasan Şahin, Celil İnce, Ahmet Aydın, Ömer Faruk Ünal, Gönül Cebeci, İsmail Lap, Cemal Umut Kılıç, M.Onur Kavaklıoğlu, Oğuzhan Sakızcı, Ali Çetin, Mürsel Kuloğlu, Emine Altunbaş, Osman Şişman, Hakan Akçay, Bahattin Aşık, Sercan Güner, Mehmet Kurt, İsmail Çekdemir, Bilal Aydın, Mustafa Karakaş)’ın 29 kabul oy, (Osman Yüce, Kazım Özkaya, Bekdemir İşbilir)’in 3 ret oy ile Meclisimizce oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR 

  Ramazan Ayı İçerisinde ikametgâh ve işyeri olarak kullanılan yerlerde su Abonelerinden kullanım miktarına bakılmaksızın su faturasına su kullanım bedeli 5,00 TL olarak yansıtılmasının görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

                   Amasya Belediyesi’nin 2019 yılı Ücrete Tabi Gelirler Tarifesi, su tarifesindeki 01.05.2019-31.05.2019 tarihleri ve 01.06.2019-10.06.2019 tarihleri arasında Ramazan ayı ve Bayram tatili süresince mesken ile işyerleri için ayrı ayrı tespiti yapılan su fiyatları esas alınarak;

1-01.05.2019-31.05.2019 tarihleri ve 01.06.2019-10.06.2019 tarihleri arasında Ramazan ayı ve Bayram tatili süresince mesken ve işyerlerinde sarf edilen suyun miktarına bakılmaksızın her aboneden 5.00 TL (beş) su kullanım bedeli tahsil edilmesi;

2-Akıllı Kartlı Ön Ödemeli Su Sayacı kullanan Mesken ve İşyeri su abonelerinin ise 25 Ton su kullanımı karşılığı 5,00 TL (beş) su kullanım bedeli alınmasına, (Mehmet Sarı, İbrahim Hakkı Özşen, Ahmet Çoban, Ömer Eliaçık, Bayram Çelik, Özcan Gür, Yaşar Elbir, Cahit Aktaş, Mehmet Bozkurt, Hasan Şahin, Celil İnce, Ahmet Aydın, Ömer Faruk Ünal, Gönül Cebeci, İsmail Lap, Cemal Umut Kılıç, M.Onur Kavaklıoğlu, Oğuzhan Sakızcı, Ali Çetin, Mürsel Kuloğlu, Emine Altunbaş, Osman Şişman, Hakan Akçay, Bahattin Aşık, Sercan Güner, Mehmet Kurt, İsmail Çekdemir, Bilal Aydın, Osman Yüce, Kazım Özkaya, Mustafa Karakaş ve Bekdemir İşbilir)’in 32 kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 23.07.2019