İhale İlanı

                                                       İLAN

AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MADDE 1- Amasya Merkez Yüzevler Mahallesi Şehit Özcan Sokak No:15 te bulunan ve Mülkiyeti Belediyemize ait Eski Belediye Hizmet Binasının Yıkımı ve Şamlar Mah.Ada:1824,parsel:2 de bulunan ve Mülkiyeti T.C. AMASYA VALİLİĞİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI adına kayıtlı taşınmaz üzerinde ki 10 Daireli Lojman Binasının T.C. AMASYA VALİLİĞİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI’nın 16.07.2018 tarih ve 2786036 sayılı yazılarının 3.maddesine istinaden  hurda malzemeler karşılığı  yıkımı işinin ihaleleri ,2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile  yapılacaktır.

MADDE 2-İş bu ihaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde İhale Servisinden ücretsiz olarak görülüp temin edilebilir.

MADDE 3- -İhaleler 12/02/2019 Tarihinde saat 14:30’da ,Merkez Nergis Mahallesi Şehit Ahmet Özsoy Cad.No:6 da bulunan Yeni Hizmet Binasında, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.Komisyonun  ihale kararına itiraz edilemez.

MADDE 4- İŞİN TANIMI

A- Yüzevler Mahallesi Şehit Özcan Sokak No:15 te bulunan ve Mülkiyeti Belediyemize ait ESKİ BELEDİYE HİZMET BİNASININ yıkılması,yıkımda çıkacak hurda malzemelerin ayrıştırılarak yüklenici tarafından yıkım karşılığı alınması ve yine yıkım sonrası ortaya çıkacak bütün inşaat hafriyatının İdarenin göstereceği alana taşınarak temizlenmesi işinin yüklenici tarafından yapılmasıdır.

B-Şamlar Mahallesi 1824 ada,2 parselde kayıtlı  taşınmaz üzerinde bulunan Mülkiyeti İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA ait 10 Daireli Lojman binalarının yıkılması,yıkımda çıkacak hurda malzemelerin ayrıştırılarak yüklenici tarafından yıkım karşılığı alınması ve yine yıkım sonrası ortaya çıkacak bütün inşaat hafriyatının İdarenin göstereceği alana taşınarak temizlenmesi işinin yüklenici tarafından yapılmasıdır.

Yıkım sonrası ortaya çıkacak inşaat hafriyatları ,yaklaşık 7 km mesafedeki hafriyat döküm alanına boşaltılacaktır.

MADDE 5-İş bu şartnamenin ve yapılacak kira İhaleye katılmak isteyen istekliler de  aşağıdaki şartlar aranır.

A-ikametgah belgesi

B-Tebligat adresi

C-Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi(2019 yılında alınmış olacak)

-Gerçek kişi olması halinde varsa ilgisine göre Ticaret odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Siciline   kayıtlı olduğunu gösterir belge(2019 yılında alınmış olacak)

-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

D-Noter tasdikli imza sirküleri verilmesi

E-istekliler adına vekaleten katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekalet edeceklerin noter tasdikli imza sirküleri vermesi

F-Diğer belgeler

-Geçici Teminat Makbuzu

-İş Deneyim Belgesi (Kamuya veya Özele yapılan her türlü BİNA YIKIM işi benzer iş sayılacaktır ve iştirakçiler bu durumu belgelemek zorundadır.) 

-Yıkımda  çalışacak araçlar ve iş makinaları yükleniciye ait ise ruhsat fotokopileri,kiralık ise sözleşmelerinin fotokopisini idareye sunmak zorundadır.

MADDE 6- İhale konusu İş,Yıkıma ait Tahmin Edilen Bedeli,%3 Geçici Teminat bedeli,İhale saati aşağıda görüldüğü gibi tespit edilmiştir.Tahmin Edilen Bedel KDV HARİÇ olarak belirlenmiştir. 

YIKILACAK BİNANIN   CİNSİ                 TAHMİN                    %3 GEÇİCİ     İHALE

                                                                         ED.YIKIM BEDELİ     TEMİNAT    SAATİ                           

BETONARME BİNA(Bel.Hiz.Binası)      148.450,00 TL+KDV          4.453.50 TL    14:30

BETONARME BİNA(Jandarma Lojmanı )  4.425,00 TL+KDV        132.75 TL       14:40

MADDE 7Zaman tesbitinde TRT nin verdiği saat ayarı esas alınır.

Oluşturulma Tarihi : 31.01.2019