İLAN


 İHALE DUYURUSU

İ   L   A   N

 

AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait Hızırpaşa Mahallesi 2040 ada 11 parselde kayıtlı 235,51 m2, Hızırpaşa Mahallesi 2040 ada 12 parselde kayıtlı 62.43 m2, Kirazlıdere Mahallesi 1208 ada 24 parselde kayıtlı 246.69 m2’, Kirazlıdere Mahallesi 1439 ada 5 parselde kayıtlı 1355,71 m2 ,Kirazlıdere Mahallesi 1587 ada 6 parselde kayıtlı 576,50  m2,İhsaniye Mahallesi 1842 ada 6 parselde kayıtlı 263,75 m2’,Koza Mahallesi  971 ada  9  parselde kayıtlı 13.597,21 m2,Gümüşlü Mahallesi ada 1309, parsel 1’de kayıtlı 556,00 m2’lik gayrimenkul üzerinde kat mülkiyeti kurulmuş dükkanlar  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun  51.maddesinin e bendi  uyarınca açık Pazarlık usulü ile satışı yapılacaktır.

 

 

2-Aşağıdaki Gayrimenkullerin;

Mahallesi                            Ada/Parsel                          Yüzölçümü (m2)                Niteliği                 İmar Durumu

Hızırpaşa                            2040/11                                 235,51                                 Arsa                      BL-4 Kat

Hızırpaşa                            2040/12                                62,43                                    Arsa                      BL-4 Kat

Kirazlıdere                         1208/24                                 246,69                                  Arsa                      A-4 Kat

Kirazlıdere                         1439/5                                  1355,71                                 Arsa                      A-4 Kat

Kirazlıdere                         1587/6                                  576,50                                   Arsa                      A-4 Kat

İhsaniye                             1842/6                                  263,75                                   Arsa                      B-3

Koza                                    971/9                                   13.597,21                              Arsa                      Yençok 4 kat E:1.20

 

 

 

Gümüşlü Mahallesi ada 1309 parsel 1 üzerinde bulunan    Dükkanların:

Sıra no

Bulunduğu
      Kat

Bağ.Böl.
No

Arsa Payı

Yüzölçümü
(m2)

Bağ.Bölüm m'si

Niteliği

1

Zemin kat

 3

   340/2400

556,00

80.00 m2

Ranza Katlı Dükkan

2

Zemin kat

 5

   340/2400

556,00

46.00 m2

Dükkan

3

Zemin  kat

 6

   340/2400

556,00

45.00 m2

Dükkan

 4              Zemin kat      7                   299/2400        556,00                 48.00 m2           Dükkan

 

2- İş bu ihaleye ait şartname ve ekleri Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz   görülür ve temin  edilir.

 Ayrıca şartname Belediyemiz amasya@amasya.bel.tr Internet adresinde görülebilinir.

 

3-Pazarlık Usulü  İhalesi:

 

 

Mahallesi             Ada/Parsel          Yüzölçümü (m2)                Niteliği                 İhale Günü                          İhale Saati

Hızırpaşa             2040/11                235,51                                 Arsa                      05.07.2022                          13:30

Hızırpaşa             2040/12               62,43                                    Arsa                      05.07.2022                          13:40

Kirazlıdere         1208/24                 246,69                                 Arsa                      05.07.2022                          13:50

Kirazlıdere         1439/5                  1355,71                                Arsa                      05.07.2022                          14:00

Kirazlıdere         1587/6                  576,50                                  Arsa                      05.07.2022                          14:10

İhsaniye             1842/6                  263,75                                  Arsa                      05.07.2022                          14:20

Koza                   971/9                    13.597,21                             Arsa                      05.07.2022                          14:30

 

Gümüşlü Mahallesi 1309 ada 1 parselde kayıtlı Dükkânların:

Bulunduğu Kat   Bağımsız Bölüm No        Arsa Payı             Bağımsız Böl. M2 si         İhale Günü                          İhale Saati

Zemin Kat                   3 Nolu                    340/2400                    80 ,00 m2                             05.07.2022                          14:40

Zemin Kat                   5 Nolu                    340/2400                    46,00 m2                              05.07.2022                          14:50

Zemin Kat                   6 Nolu                    340/2400                    45,00 m2                              05.07.2022                          15:00

Zemin Kat                   7 Nolu                    299/2400                    48 ,00 m2                             05.07.2022                          15.10

 

 

 

İhale Belediye Hizmet Binasındaki Belediye Encümeni huzurunda toplantı salonunda yapılacaktır.

 

4-İhaleye girebilmek için isteklilerin aşağıda tahmin edilen tahmini bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 25.maddesi uyarınca her parsel ve her dükkan için en az % 3 tutarında geçici teminatı ihale başlangıç saatinden önce  05.07.2022  tarih saat 12.00 ye  kadar  yatırmak , evrakları teslim etmek  zorundadırlar. Kesin teminat  ihale bedeli üzerinden  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 54.maddesindeki orana göre tespit edilir.

Kesin teminat borç bitene kadar iade edilemez.

Satılacak olan işyerlerinin Dükkanların  bulunduğu kat, bağımsız bölüm no, arsa payı , cinsi/niteliği ve arsaların mahalle, ada, parsel, m2’si tahmin edilen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda belirtilmiştir.

 

Mahallesi             Ada/Parsel         Yüzölçümü (m2)                İmar Durumu                Tahmini Bedel (TL)   Geçici Teminat(TL)

Hızırpaşa            2040/11               235,51                                  BL-4 Kat                             412.412.50                         12.365,00

Hızırpaşa            2040/12               62,43                                    BL-4 Kat                            109.252,50                          3.278,00

Kirazlıdere         1208/24                246,69                                  A-4 Kat                              394.704,00                          11.842,00

Kirazlıdere         1439/5                 1355,71                                 A-4 Kat                              2.711,420,00                       81.343,00

Kirazlıdere         1587/6                 576,50                                   A-4 Kat                              1.297.125,00                       38.914,00

İhsaniye             1842/6                 263,75                                   B-3                                     395.625,00                          11.869,00

Koza                   971/9                   13.597,21                              Yençok 4 kat E:1.20         33.993.025,00                     1.019.791,00

 

 

Gümüşlü Mahallesi 1309 ada 1 parselde kayıtlı Dükkânların:

Bulunduğu Kat   Bağımsız Bölüm No        Arsa Payı             Bağımsız Böl. M2 si         Tahmini Bedel(TL)   Geçici Teminat(TL)  

Zemin Kat                   3 Nolu                    340/2400                   80 ,00 m2                              6.000.0000,00                     180.000,00

Zemin Kat                   5 Nolu                    340/2400                    46,00 m2                              3.335.000,00                       100.050,00

Zemin Kat                   6 Nolu                    340/2400                    45,00 m2                              3.262.500,00                       97.875,00

Zemin Kat                   7 Nolu                    299/2400                    48 ,00 m2                             3.360.000,00                       100.800,00

 

 

Arsa ve  Dükkan satış ihalesi üzerinde kalanlar ihalenin  kesinleştiğini kendilerine tebliğinden itibaren (Tebliğ günü dahil)  15 gün içerisinde ihale bedelinin (KDV DAHİL)  % 50'sini peşin olarak Belediyemize yatıracaklardır.Peşinatı zamanında yatırmayanlar hiçbir hak talep edemezler. Geçici teminatları irad kaydedilir. Bedelin geri kalan kısmı  yukarıda belirtilen % 50 peşinatın son yatırma gününden itibaren 30. günde  başlamak üzere 3 eşit  taksitte her ay Belediyemiz Gelir Müdürlüğünün Tahsilat servisine yatıracaklardır. Taksitler süresinde ödenmediği takdirde her ay için % 4 gecikme bedeli uygulanır.

5- İhaleye girecekler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6 maddelerdeki yazılı şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;

  a-Gerçek Kişi İse;

   -Kanuni İkametgah,

   -Geçici Teminat,

   -Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

   -Vekaleten gireceklerin Noterden düzenlenmiş  Vekaletname örneği, 

b-Tüzel Kişi İse

    -Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan)

    -Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi,

    -Geçici Teminat

6- İhaleye katılacaklar satışı yapılacak arsalar ve Dükkanlar için ayrı ayrı teklif vermesi gerekmektedir. İhale üzerinde kalmayanlar geçici teminatlarını geri  alabilirler.

Geçici Teminatları yeterli miktarda ise diğer arsaların ve dükkanların ihalesine katılıp, pey sürebilirler.