Aydınlatma Metni

Değerli Muhataplarımız,

İlkeli duruş, ortak akıl, şeffaf ve üretken belediyecilik anlayışımızla müreffeh ve münevver bir şehir için canla başla çalışmaya devam ederken; Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek istiyoruz. Bu kapsamda Amasya Belediye Başkanlığı olarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ve KVYS Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Sistemi Çalışmamız Hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Amasya Belediye Başkanlığı, bilgi güvenliği, veri mahremiyeti ve kişisel veri güvenliğine büyük özen göstermektedir. Kurumumuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) çalışmalarını hayata geçirmiş olup, bu çalışmalarında uluslararası standartları (ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701) yöntem, metot olarak uygulamaktadır. Bilgi Güvenliği Politikamızı vatandaşlarımız, çalışanlarımız, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve toplumla paylaşmış bulunmaktayız. Amasya Belediyesi olarak kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kanunla İlgili Bazı Terimler, Tanımlar

Kişisel veri: Bu kanun kapsamında kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmaktadır.

Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri gibi bilgilerdir.

Kişisel verilerin işlenmesi: “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi” şeklinde ifade edilmektedir.

İlgili Kişi: Kanun kapsamında yalnızca gerçek kişilerin verileri korunmaktadır. Bu nedenle, Kanunda kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmek için “ilgili kişi” ifadesi kullanılmıştır. Korunması gereken kişi, düzenlemenin tanımlar kısmında açıkça belirtildiği üzere gerçek kişidir.

Aydınlatma Metninin Amacı ve Amasya Belediyesi’nin Veri Sorumlusu Olarak Konumu

Amasya Belediyesi, hizmet verdiği vatandaşlarına, çalışanlarına, tedarikçilerine, paydaşlarına, ziyaretçilerine, misafirlerine ve kurumla bağlantısı olan diğer kişilere, kişisel verilerin korunması kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. maddesindeki aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla bu metni hazırlamıştır. Amasya Belediyesi, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde güncelleyecektir. Aydınlatma yükümlülüğümüz kurum içinde kurulmuş olan KVKK Komitesi koordinasyonunda, internet sitemiz ve mobil uygulamalar üzerinden, halka açık alanlarda kullanılacak duyuru panoları, belediyemiz içinde yer alan dijital ekranlar üzerinden ve SMS servisleri marifetiyle ilan edilecektir.

Gerçek Kişilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Aktarımı

Amasya Belediyesi yasalar çerçevesinde amaçla kısıtlı olmak üzere, belediyecilik hizmetlerini geliştirmek ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri toplayabilmektedir. KVKK kapsamında kimlik bilgileriniz, adresiniz, telefon numaranız, vergi numaranız, tapu bilgileriniz gibi kişisel veriler matbu veya dijital ortamlar üzerinde işlenebilmektedir. Kişisel verileriniz Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde kamu hizmetleri kapsamında yetkili adli ve idari makamlarla, belediyemiz için hizmet veren belediye iktisadi teşekküllerine, belediye hizmetleri verirken iş yaptığımız tedarikçilerimizle kısıtlı olarak, iş yapma amacıyla bazı kişisel verileriniz aktarılabilmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kişisel Verilerin İşlenme Şartlarını ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan şartlar sıralanmıştır;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi; Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması; Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması; Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kurumumuz tarafından kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır


 • Belediye kapsamına giren iş ve işlemleri yapabilmek,
 • Eğitim faaliyetleri kapsamında spor okullarına, etüt merkezleri ve diğer kurslar için kayıt yapabilmek,
 • Kreşlerde çocuklarımızın ve velilerin bazı kişisel verileri iletişim kurabilmek ve kreş faaliyetlerini yerine getirebilmek,
 • Sosyal yardımlarda vatandaşların ihtiyaçlarını belirleyebilmek ve gerekli hallerde sosyal yardım alacak vatandaşları belirleyebilmek,
 • Belediyecilik hizmetleri kapsamındaki kamu hizmetlerini yerine getirebilmek ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek,
 • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden sitemizi kullananlar “çerez politikası” gereği IP adresi ve benzeri bilgileri toplayabilmek,
 • Kurumumuzla iş amaçlı bağı bulunan kişilerin iletişim amacıyla adres ve iletişimi gerçekleştirebilmek,
 • İş sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili tedarikçilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Vatandaşlarımıza daha iyi belediyecilik hizmetleri verebilmek, vatandaşlarımızın lehine iş süreçlerini geliştirebilmek,
 • Vatandaş memnuniyetini ölçmek için saha anketleri, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan üzerinden elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Vatandaşlarımızdan gelen belediyecilik hizmetleri ile ilgili vatandaş şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek, sorunları çözebilmek,
 • İş başvurularınızı, staj başvurularınızı değerlendirebilmek,
 • Bazı kişisel verileri işbirliği, ortak iş yapma, tedarik ve taşeronluk iş ve işlemleri sırasında kullanmak,
 • Sözleşmelerle ilgili yükümlülükleri yerine getirebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek.
 • Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği kapsamında elde edilen sağlık bilgisi sonuçları sadece iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yasalara uygun olarak veri toplamak,
 • Hizmet binalarımız parklarımız içinde güvenlik kameraları marifetiyle bina, tesis, park gibi yerlerde kamera görüntüleri kamu güvenliği ve iş güvenliğini sağlayabilmek için alınmaktadır.

Üçüncü kişilere aktarım ve bunun nedenleri hakkında bilgilendirme

Amasya Belediyesi’nde vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza, tedarikçilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, tedarikçilerimizin, paydaşlarımızın izni çerçevesinde aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza alınarak gerçekleşmekte ve kural olarak çalışanlarımızın, vatandaşlarımızın, tedarikçilerimizin, paydaşlarımızın onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, paydaşlarımızın kişisel verileri iş amaçlı, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere, belediyecilik hizmetlerimizi kurumumuz adına yürüten yüklenicilerle, sendikalarla, SGK, yasal soruşturma ve kovuşturmalar için kolluk kuvvetleri ve mahkemeler ve diğer yetkili kamu kurumları ile kısıtlı olarak bazı kişisel verileriniz paylaşılmaktadır. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik, idari, teknolojik, sistemsel ve hukuki önlemler alınmaktadır. Belediyemiz bilgi güvenliği, veri güvenliğini kurum kültürü haline getirmiştir. Tüm çalışmalarımızın hedefi bilgi güvenliği, kişisel veri güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası yasal şartları uyum sağlayabilmektir. Amasya Belediyesi olarak aldığımız kişisel verilerinizi, doğrudan/dolaylı olarak faaliyetlerimizi yürütebilmek, size daha kaliteli belediyecilik hizmeti sağlayabilmek için iş birliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi kurumlarla, Bankalar arası Kart Merkezi (BKM) ve anlaşmalı olduğumuz bankalarla paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, matbu ortamlar, elektronik ortamlar, yazılımlar, CD, DVD, USB, fotokopi, yazıcı, video, fotoğraf makinası, telefon, tablet, web sayfası gibi ortamlar üzerinden kısmen veya tamamen otomatik olarak ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olarak toplanmaktadır. Bu kişisel veriler İş Kanunu gereği, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereği, Belediye Kanunu gereği, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği, Türk Ticaret Kanunu gereği, Türk Borçlar Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi ilgili diğer mevzuat gereği toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin ifası için, kanunlarda öngörülmesi halinde; bir hukuki yükümlülüğün yerin getirilmesi amacıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati gereği veya farklı yasal hukuki sebeplerle toplanmakta ve işlenmektedir.

Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklerimiz

Veri sorumlusu Amasya Belediyesi olarak; Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur. Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır. Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.

Kişisel Veri Sorumlusu Olarak İlgili kişilerin Hakları

6698 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri: Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 6698 Sayılı Kanun’un Kapsamıyla İlgili Olmak Üzere İlgili Kişi ile İletişim Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.amasya.bel.tr/KVKK adresinde yer alan Belediyemiz tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Belediyemiz ilgili kişilerin söz konusu taleplerini değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İlgili kişi olarak 6698 sayılı kanun ile ilgili taleplerinizi, Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan gerçekleştirebilirsiniz.

Yukarıda yaptığımız açıklamalarla, sizleri bilgilendirmiş ve Aydınlatma Yükümlüğümüzü yerine getirmiş bulunuyoruz. Kişisel verilerinizin silinmesini, güncellenmesini, anonimleştirilmesini, yok edilmesini veya kişisel verinizle ilgili başka yasal talepleriniz için Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığı ile bize taleplerinizi iletebilirsiniz. İlgili kişi olarak 6698 sayılı kanuna uygun olarak mümkün olan en kısa süre içinde ya da yasal süreler içinde sizlere cevap verilecektir.

Başvuru Yapacağınız Veri Sorumlusunun Kimliği ve Açık Adresi
Veri Sorumlusu İletişim Bilgileri
Veri Sorumlusu: Amasya Belediye Başkanlığı.
Adresimiz: Ellibeşevler, Mehmet Varinli Cad., No:99, 05200 Amasya Merkez / AMASYA
E-Posta: kvkk@amasya.bel.tr
KEP: amasyabel.kulturmudurlugu@hs01.kep.tr
İletişim linki: http://www.amasya.bel.tr/kvkk
Yayın Tarihi: 27.01.2022
Revizyon Tarihi:…../…../……
Revizyon Numarası:0

Değerli Muhataplarımız,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Amasya Belediye Başkanlığı olarak e-belediyecilik hizmetlerinde gerçekleştirilen işlemlerde işlenen kişisel verileriniz kanunda yer alan haklarınız konusunda sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Amasya Belediye Başkanlığı vatandaşların e-belediyecilik işlemleri, online ödeme, sicil arama, arsa rayiç değerleri, Bildirim İşlemleri (Arsa Eğlence-Elektrik, Havagazı-İşgaliye), Bilgi Edinme, Evrak, İstek Öneri Başvurusu, inşaat maliyet bedelleri, bina aşınma oranları, çevre temizlik tarifeleri, randevu talep, randevu takip, beyan bilgileri, tahakkuk bilgileri, borç sorgulama, tahsilat bilgileri, bilgi edinme başvurusu, imar durum sorgulama, vefat ilanları sorgulama, vb. gibi iş ve işlemler üzerinden elde edilen kişisel veriler, iletişim verileri, ödeme bilgileri, borç-harç bilgileri, arsa-imar bilgileri, kredi kartı bilgileri işlenmekte ve logları tutulmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Belediye hizmetleri kapsamında işlenen kişisel veriler mevzuatlarca toplanmakta, işlenmekte ve yasal şartlar sona erdiğinde imha edilmektedir. İşlenen kişisel verileriniz hukuka uygun olarak işlenmekte olup ilgili kişilerin temel hak ve özgürlerine zarar verilmemektedir. Toplanan kişisel verileriniz Belediyemizin meşru menfaatlerimizin yerine getirilmesi; faaliyetlerin kanunlara uygun olmasının sağlanması, sözleşmelerin içeriğinin yerine getirilebilmesi için, belediyecilik hizmetlerimizi sizlere sunabilmek amacıyla işlenmektedir. E-İşlemler vatandaşlarımızın hayatını daha kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmeye devam edilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Amasya Belediyesi, kanunlara uygun bir şekilde topladığı kişisel verileri mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kanunda belirtilen hukuka uygun sebepleri veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarmamaktadır. Kişilere ait kişisel veriler; e-belediyecilik hizmetlerinin sağlanabilmesi amacıyla tarafımıza platform sağlayan kurumlara, belediyemizin avukatlarına, işle ilgili ama amaçla kısıtlı olmak kaydı ile iş yaptığımız tedarikçi kurumlara, beraber çalışılan iş ortağı firmalara, talep halinde ve zorunluluk ibraz edildiği müddetçe yetkili kurum ve kuruluşlara da aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, elektronik ortamlar, yazılımlar, aplikasyonlar, web sayfası gibi ortamlar üzerinden kısmen veya tamamen otomatik olarak ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olarak toplanmaktadır. Bu kişisel veriler İş Kanunu gereği, Belediye Kanunu gereği, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği, Türk Ticaret Kanunu gereği, Türk Borçlar Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi ilgili diğer mevzuat gereği toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin ifası için, kanunlarda öngörülmesi halinde; bir hukuki yükümlülüğün yerin getirilmesi amacıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati gereği veya farklı yasal hukuki sebeplerle toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Veri Sorumlusu Olarak İlgili Kişilerin Hakları

6698 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 6698 Sayılı Kanun’un Kapsamıyla İlgili Olmak Üzere İlgili Kişi Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.amasya.bel.tr/KVKK adresinde yer alan Belediyemiz tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Belediyemiz ilgili kişilerin söz konusu taleplerini değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İlgili kişi olarak 6698 sayılı kanun ile ilgili taleplerinizi, Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan gerçekleştirebilirsiniz. Kabul Etmeme ve İptal Hakkının Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında kişisel veri kullanımıyla ilgili olmak üzere her türlü soru ve görüşleriniz için Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. Kişisel verilerinizin silinmesini, güncellenmesini, anonimleştirilmesini, yok edilmesini veya kişisel verinizle ilgili başka yasal talepleriniz için Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığı ile bize taleplerinizi iletebilirsiniz.

Başvuru Yapacağınız Veri Sorumlusunun Kimliği ve Açık Adresi
Veri Sorumlusu İletişim Bilgileri
Veri Sorumlusu: Amasya Belediye Başkanlığı.
Adresimiz: Ellibeşevler, Mehmet Varinli Cad., No:99, 05200 Amasya Merkez / AMASYA
E-Posta: kvkk@amasya.bel.tr
KEP: amasyabel.kulturmudurlugu@hs01.kep.tr
İletişim linki: http://www.amasya.bel.tr/kvkk
Yayın Tarihi: 27.01.2022
Revizyon Tarihi:…../…../……
Revizyon Numarası:0

Değerli Muhataplarımız,

Amasya Belediyesi olarak giriş-çıkış kontrol noktalarında, hizmet binalarımız, sivil savunma merkezlerimiz, mahalle iletişim merkezlerimiz, spor tesisi ve merkezlerimiz, kültür evleri, hayvan bakım ve tedavi merkezleri, kütüphaneler, kent konseyi binaları, sosyal tesisler, müzeler içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi ve kat koridorları hizmet alanında bulunan toplam 40 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina ve çevre güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapmaktayız. Kameraların kayıt işlemi Bilgi İşlem birimimiz tarafından işlenmekte, depolanmakta ve ilgili müdürlük tarafından denetlenmektedir. Kamera kayıtları 1 ay süre ile saklanmakta ve daha sonra güvenli bir şekilde imha edilerek imha işlemi kayıt altına alınmaktadır.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Kamera görüntüleri marifetiyle sizlerin video kayıtlarınız, araç plakalarınız, birlikte bulunduğunuz kişilerin görüntüleri işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. Maddesi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla bir hukuki yükümlülüğün yerin getirilmesi amacıyla, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, veri sorumlusunun meşru menfaati gereği veya farklı yasal hukuki sebeplerle otomatik yolla işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı

İşlenen kamera kayıtlarındaki kişisel veriler kolluk kuvvetlerine, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi durumunda yetkili idari ve adli makamlara, kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sorumlusu Olarak İlgili kişilerin Hakları

6698 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri: Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 6698 Sayılı Kanun’un Kapsamıyla İlgili Olmak Üzere İlgili Kişi ile İletişim Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.amasya.bel.tr/KVKK adresinde yer alan Belediyemiz tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Belediyemiz ilgili kişilerin söz konusu taleplerini değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İlgili kişi olarak 6698 sayılı kanun ile ilgili taleplerinizi, Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan gerçekleştirebilirsiniz. Kabul Etmeme ve İptal Hakkının Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında kişisel veri kullanımıyla ilgili olmak üzere her türlü soru ve görüşleriniz için Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. Yukarıda yaptığımız açıklamalarla, sizleri bilgilendirmiş ve Aydınlatma Yükümlüğümüzü yerine getirmiş bulunuyoruz. Kişisel verilerinizin silinmesini, güncellenmesini, anonimleştirilmesini, yok edilmesini veya kişisel verinizle ilgili başka yasal talepleriniz için Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığı ile bize taleplerinizi iletebilirsiniz. İlgili kişi olarak 6698 sayılı kanuna uygun olarak mümkün olan en kısa süre içinde ya da yasal süreler içinde (30 gün) sizlere cevap verilecektir.

Dikkat! Bireysel amaçlar için kamera görüntüleri talep edenlere kesinlikle görüntüler verilmeyecektir. Kamera görüntüleri ancak mahkeme kararı, savcılıktan talep gelmesi durumunda veya kolluk kuvvetleri marifetiyle talep edilmesi durumunda temin edilebilecektir.

Başvuru Yapacağınız Veri Sorumlusunun Kimliği ve Açık Adresi
Veri Sorumlusu İletişim Bilgileri
Veri Sorumlusu: Amasya Belediye Başkanlığı.
Adresimiz: Ellibeşevler, Mehmet Varinli Cad., No:99, 05200 Amasya Merkez / AMASYA
E-Posta: kvkk@amasya.bel.tr
KEP: amasyabel.kulturmudurlugu@hs01.kep.tr
İletişim linki: http://www.amasya.bel.tr/kvkk
Yayın Tarihi: 27.01.2022
Revizyon Tarihi:…../…../……
Revizyon Numarası:0

Değerli çalışanlarımız,

Tarih, kültür ve turizm kenti Amasya’mızı tüm dünyaya tanıtmak için sizlerle birlikte tüm gücümüzle çalışıyoruz. Amasya Belediye Başkanlığı olarak Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmamız hakkında küçük bir açıklama yapmak istiyoruz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

Amasya Belediye Başkanlığı olarak kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyum çalışmaları devam ediyor. Kişisel verileriniz Veri Sorumlusu Amasya Belediye Başkanlığı tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Öncelikle size bazı tanımlarla ilgili bilgi vermek istiyoruz.

Kanunla İlgili Bazı Terimler, Tanımlar


Kişisel veri: Bu kanun kapsamında kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmaktadır.
Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri gibi bilgilerdir.
Kişisel verilerin işlenmesi: “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi” şeklinde ifade edilmektedir.
İlgili Kişi: Kanunda kapsamında yalnızca gerçek kişilerin verileri korunmaktadır. Bu nedenle, Kanunda kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmek için “ilgili kişi” ifadesi kullanılmıştır. Korunması gereken kişi, düzenlemenin tanımlar kısmında açıkça belirtildiği üzere “gerçek kişi”dir.

Kişisel Verileriniz Hangi Hallerde ve Hangi Amaçlarla İşlenebilecektir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde yer alan şartlara göre, kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:


 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel veriler de Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 6. Maddesine göre, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Özel nitelikli kişisel veriler: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Ancak, yukarıda belirtilen sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

Kişisel verileriniz Amasya Belediye Başkanlığı tarafından yukarıda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına göre aşağıdaki amaçlar için işlenebilecektir:

Kişisel Verileriniz Aşağıdaki Amaçlar İçin Amasya Belediye Başkanlığı Tarafından İşlenecektir;


 1. Bilgi Güvenliği Sürelerinin yürütülmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi; Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi; Kurumsal iletişimin yürütülebilmesi
 2. İş sağlığı ve güvenliğini çalışmalarının yürütülmesi ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi: Acil durum süreçlerinin yürütülmesi ve acil durum operasyonlarının yürütülmesi, acil durum analiz raporlarının oluşturulması, iş kazası muayenelerinin gerçekleştirilebilmesi, işe giriş muayenesinin yapılması, işyeri hekiminden sağlık raporu elde edilmesine bağlı süreçlerin yürütülmesi, rıza vermeniz halinde, tespit edilen sağlık durumunuza göre pozisyon değişikliklerinin yapılması ve bu yolla sağlığınız için uygun olan iş pozisyonlarının sizlere sağlanması,
 3. İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi, çalışanlara ücretlerinin ödenebilmesi,
 4. Belediyemiz ile yapılan iş sözleşmelerinde yer alan amaçlar doğrultusunda, performans yönetim sistemlerinin geliştirilmesi,
 5. Amasya Belediye Başkanlığı ile iş ilişkinizin sona ermesi akabinde, tercihinize bağlı olarak dolduracağınız çıkış mülakat formları vasıtasıyla insan kaynakları süreçlerimizin iyileştirilmesi,
 6. Gerekli hallerde yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerinin yapılması,
 7. Özlük hakları dosyalarınızın oluşturulması,
 8. Hastalık raporlarının nedenlerinin toplanması,
 9. Amasya Belediye Başkanlığı içinde ve dışında temsil ile görevlendirilme kapsamında gerçekleştirilecek vekâletname ve imza sirküleri süreçlerinin yönetilmesi,
 10. Rıza vermeniz halinde, etkinlik yönetimi, kurum içi eğitim, tanıtım ve kurumsal iletişim çalışmaları amacıyla fotoğraf ve görüntülerinizin işlenmesine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
 11. Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, kariyer faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
 12. Mal Beyanı gibi kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 13. İdari ve hukuki yükümlüklerimiz gereğinin yerine getirilebilmesi,
 14. Yeşil pasaport, görevli pasaportu gibi iş ve işlemlerin yerine getirilmesi
 15. PDKS kontrollü giriş çıkış ve fazla mesailerin hesaplanabilmesi
 16. Kamu sağlığı, halk sağlığı nedeniyle salgın hastalıklarla mücadele kapsamında alınan yasal verilerin alınabilmesi.

İşlenen kişisel verileriniz nelerdir?

Adınız, soyadınız, doğum yeri/tarihi, T.C. kimlik numaracınız, nüfus kayıt bilgileri, nüfus cüzdan fotokopisi, SGK hizmet dökümü, varsa İŞKUR kaydı, varsa ehliyet fotokopisi, sağlık raporları (akciğer raporu ve filmi, duyma testi, solunum fonksiyon testi, kan grubu kartı fotokopisi, tetanoz aşı bilgisi) diploma, kurs, varsa mesleki yeterlilik, kalfalık ustalık belgesi, mal beyanı, pasaport başvuru belgeleri gibi bilgileriniz, varsa askerlik durum bilgisi, adli sicil kaydı, ikametgâh, banka hesap bilgisi, varsa çocuklara ait kimlik bilgileri, varsa evlilik durum bilgileri, fotoğraf gibi görsel-işitsel bilgiler, kıyafet beden bilgileri, HES kodu bilgileri. Belediyemiz tarafından yukarıda açıklanan kimlik, verileriniz, iletişim verileriniz, görsel-işitsel verileriniz, sağlık verileriniz iş amacıyla ölçülü ve kısıtlı olarak işlenip gerekli hallerde yasaya uygun bir şekilde ilgili kurumlara aktarılmaktadır. Kişisel verilerin aktarılması başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK K. m.8’e göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

İşlenen Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçla Aktarılabilecektir?

Kişisel verilerin aktarılması başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK K. m.8’e göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

Kişisel veriler; kişisel veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde açık rıza aranmaksızın üçüncü kişilere de aktarılabilir. Aynı şekilde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerde, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.

Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması başlığını taşıyan KVKK’nın 9.maddesine göre, kişisel veriler, kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Ancak kişisel veriler, kişisel verilerin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde üçüncü kişilere de aktarılabilir. Aynı şekilde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Yukarıda belirtilen düzenlemelere uygun olarak işlenen kişisel verileriniz;

İş sözleşmenizde yer alan amaçlar doğrultusunda, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, iş güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenebilir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, matbu ortamlar, elektronik ortamlar, yazılımlar, CD, DVD, USB, fotokopi, yazıcı, video, fotoğraf makinası, telefon, tablet, web sayfası gibi ortamlar üzerinden kısmen veya tamamen otomatik olarak ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olarak toplanmaktadır. Bu kişisel veriler İş Kanunu gereği, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereği, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu gereği, Türk Ticaret Kanunu gereği, Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi ilgili diğer mevzuat gereği toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin ifası için, kanunlarda öngörülmesi halinde; bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati gereği veya farklı yasal hukuki sebeplerle toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması Hususu

Kişisel verileriniz, talep edilmesi durumunda yasalara uygun olarak iş sağlığı güvenliği tedarikçimize, avukatımıza iş ilişkisi içinde olduğumuz diğer tedarikçilere ölçülü ve amaçla kısıtlı olarak aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz kolluk kuvvetlerine, mahkemelere, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişilerine Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi kamu tüzel kişilerine aktarılabilecektir.

Amasya Belediye Başkanlığı olarak Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklerimiz;

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur. Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır. Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.

6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Kişisel Veri Sahiplerinin (İlgili Kişi) Hakları Nelerdir?


 1. Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerinizi Saklama ve İmha Süreleri ve İmha Yöntemleri

Belediyemizde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Muhafazasına gerek kalmayan veriler, bilgiler, dokümanlar ilgili iç mevzuatımız ve yasal mevzuatlara uygun olarak güvenli bir şekilde imha edilir. Kişisel veriler; Başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu, Türk Ceza Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik gibi sair kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır. İmha işlemleri kâğıt geri dönüşümü, kırpma, elektronik cihazları tahrip, dijital verileri ile güvenli bir şekilde silinerek yapılmaktadır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamıyla İlgili Olmak Üzere İlgili Kişi ile İletişim

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri, ilgili kişiler tarafından http://www.amasya.bel.tr/kvkk adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Amasya Belediye Başkanlığı ilgili kişilerin söz konusu taleplerini mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır.

Kabul Etmeme ve İptal Hakkının Kullanılması Hakkında

Kanun kapsamında kişisel veri kullanımıyla ilgili olmak üzere her türlü soru ve görüşleriniz için KVKK sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. Yukarıda yaptığımız açıklamalarla, sizleri bilgilendirmiş ve Aydınlatma Yükümlüğümüzü yerine getirmiş bulunuyoruz. Veri Sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği tarafınıza mümkün olan en kısa süre içinde ya da yasal süreler içinde cevap verilecektir.

Değerli Çalışanlarımız,

İş ilişkinizin sona ermesinden sonra da kişisel verileri paylaşmama, göreviniz gereği daha önce edindiğiniz kişisel verileri koruma ve ifşa etmeme sorumluluğunuz devam ediyor.

Vatandaşlarımızın, tedarikçilerimizin, ziyaretçilerimizin, misafirlerimizin, birlikte çalıştığımız iş arkadaşlarımızın kişisel verilerini kanunlara uygun şekilde korumak iş akdinizin sona ermesi durumunda da geçerlidir. İşten ayrılsanız dahi göreviniz gereği daha önce edindiğiniz kişisel verileri kanunen ve iş ahlakı gereği korumakla yükümlüsünüz aksi halde doğacak maddi ve manevi zararlardan siz sorumlu olursunuz. Amasya Belediye Başkanlığı olarak bu konudaki yasal haklarımızı saklı tutuyoruz.

İş akdiniz sona erse de geçmişte Amasya Belediye Başkanlığı çalışanları olarak kişisel verilerin gizliliği, güvenliğinden kaynaklanan sıkıntılarda kanuni haklarımızı kullanmayı saklı tutuyoruz.

Başvuru Yapacağınız Veri Sorumlusunun Kimliği ve Açık Adresi
Veri Sorumlusu İletişim Bilgileri
Veri Sorumlusu: Amasya Belediye Başkanlığı.
Adresimiz: Ellibeşevler, Mehmet Varinli Cad., No:99, 05200 Amasya Merkez / AMASYA
E-Posta: kvkk@amasya.bel.tr
KEP: amasyabel.kulturmudurlugu@hs01.kep.tr
İletişim linki: http://www.amasya.bel.tr/kvkk
Yayın Tarihi: 27.01.2022
Revizyon Tarihi:…../…../……
Revizyon Numarası:0

Değerli Vatandaşlarımız,

Amasya Belediyesi, veri güvenliğine büyük önem vermektedir. Kurumumuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ve Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Sistemi (KVYS)çalışmalarını hayata geçirmiştir. Veri mahremiyetine önem veriyoruz. Amasya Belediyesi olarak sosyal hizmetlerimizi gerçekleştirirken kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın gizliliğini çok önemsiyoruz. İlgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kanunla İlgili Bazı Terimler, Tanımlar

Kişisel veri: Bu kanun kapsamında kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmaktadır.

Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri gibi bilgilerdir.

Kişisel verilerin işlenmesi: “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi” şeklinde ifade edilmektedir.

Açık Rıza: Kişisel veriler ile ilgili “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde tanımlanmıştır. Veri Sorumlusu olarak kanun kapsamında yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla sizleri bilgilendirmek ve açık rızanızı almak istiyoruz.

Aydınlatma Metninin Amacı ve Amasya Belediyesi’nin Veri Sorumlusu Olarak Konumu

Amasya Belediyesi, hizmet verdiği vatandaşlarına, çalışanlarına, tedarikçilerine, paydaşlarına, ziyaretçilerine ve kurumla bağlantısı olan diğer kişilere, kişisel verilerin korunması kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. maddesindeki aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla bu metni hazırlamıştır. Amasya Belediyesi, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde güncelleyecektir. Aydınlatma yükümlülüğümüz kurum içinde kurulmuş olan KVKK Komitesi koordinasyonunda, web sitemiz ve mobil uygulamalar üzerinden, halka açık alanlarda kullanılacak duyuru panoları, belediyemiz içinde yer alan dijital ekranlar üzerinden ve SMS servisleri marifetiyle ilan edilecektir.

Toplamış olduğumuz Kişisel Verileriniz

Adınız, soyadınız, T.C Kimlik Numarasınız, Doğum Tarihiniz gibi kimlik bilgileriniz. Cep telefonu, ev telefonu, e-posta, ev adresiniz gibi iletişim bilgileriniz. Sosyal yardımları başvuru formlarınız, sosyal yardım alabilmek için hesap bilgileriniz, mal beyanınız, çalışma durumunuz, sağlık bilgileriniz, evinizin ve sizlerin durumunu gösterir bilgi ve belgeler, görsel işitsel materyaller.

Gerçek Kişilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Aktarımı

Amasya Belediyesi yasalar çerçevesinde amaçla kısıtlı olmak üzere, sosyal belediyecilik hizmetlerini geliştirmek ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri toplayabilmektedir. KVKK kapsamında kimlik bilgileriniz, adresiniz, telefon numaranız, vergi numaranız, tapu bilgileriniz, evinizde çekilen fotoğraflar, video kayıtlar, ses kayıtları gibi kişisel veriler matbu veya dijital ortamlar üzerinde işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde kamu hizmetleri kapsamında yetkili adli ve idari makamlarla, belediyemiz için hizmet veren belediye iktisadi teşekküllerine, belediye hizmetleri verirken iş yaptığımız tedarikçilerimizle kısıtlı olarak, iş yapma amacıyla bazı kişisel verileriniz aktarılabilmektedir.

Sosyal destek hizmetleri kapsamında kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilecektir


 • Sosyal yardımlarda vatandaşların ihtiyaçlarını belirleyebilmek ve gerekli hallerde sosyal yardım alacak vatandaşları belirleyebilmek,
 • Sosyal destek başvurularınızın değerlendirilebilmesi,
 • Belediyenin sosyal destek hizmetlerinin yerine getirilmesi,
 • Sosyal yardım-sosyal destek iş ve işlemlerinin gerçekleştirebilmesi,
 • Kamu sağlığı hizmetlerinin yerine getirilmesi, İSG mevzuatının yerine getirilmesi,
 • Çeşitli sağlık hizmetlerinin sunulabilmesi,
 • Sağlık ve hasta nakil hizmetlerinin yerine getirilmesi,
 • Cenaze nakil iş ve işlemlerinin yapılabilmesi,
 • Engelli hizmetlerinin yerine getirilmesi,
 • Yaşlı hizmetlerinin 55 yaş üstü vatandaşlara sunulabilmesi,
 • Eğitim ve burs yardımlarının yerine getirilebilmesi,
 • Belediyemizin sosyal destek kapsamına giren malzeme dağıtımının yapılabilmesi,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

Üçüncü kişilere aktarım ve bunun nedenleri hakkında bilgilendirme

Amasya Belediyesi’nde vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza, tedarikçilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, tedarikçilerimizin, paydaşlarımızın izni çerçevesinde aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza alınarak gerçekleşmekte ve kural olarak çalışanlarımızın, vatandaşlarımızın, tedarikçilerimizin, paydaşlarımızın onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, paydaşlarımızın kişisel verileri iş amaçlı, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere, belediyecilik hizmetlerimizi kurumumuz adına yürüten yüklenicilerle, yasal soruşturma ve kovuşturmalar için kolluk kuvvetleri ve mahkemeler ve diğer yetkili kamu kurumları ile kısıtlı olarak bazı kişisel verileriniz paylaşılmaktadır. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik, idari, teknolojik, sistemsel ve hukuki önlemler alınmaktadır. Belediyemiz bilgi güvenliği, veri güvenliğini kurum kültürü haline getirmiştir. Amasya Belediyesi olarak aldığımız kişisel verilerinizi, doğrudan/dolaylı olarak faaliyetlerimizi yürütebilmek, size daha kaliteli belediyecilik hizmet sağlayabilmek için iş birliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi kurumlarla, Bankalar arası Kart Merkezi (BKM) ve anlaşmalı olduğumuz bankalarla paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, başvuru formları gibi matbu ortamlar, elektronik ortamlar, yazılımlar, video, fotoğraf makinası, telefon, tablet, anket, yüz yüze görüşme kayıtları, diğer kurumlardan sorgulanan veriler, web sayfası gibi ortamlar üzerinden kısmen veya tamamen otomatik olarak ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olarak kişisel veri toplanmaktadır. Bu kişisel veriler, Türk Borçlar Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi ilgili diğer mevzuat gereği toplanmaktadır.

Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklerimiz

Veri sorumlusu Amasya Belediyesi olarak; Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur. Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır. Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.

Kişisel Veri Sorumlusu Olarak İlgili kişilerin Hakları

6698 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri: Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 6698 Sayılı Kanun’un Kapsamıyla İlgili Olmak Üzere İlgili Kişi ile İletişim Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.amasya.bel.tr/KVKK adresinde yer alan Belediyemiz tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Belediyemiz ilgili kişilerin söz konusu taleplerini değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İlgili kişi olarak 6698 sayılı kanun ile ilgili taleplerinizi, Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan gerçekleştirebilirsiniz. Kanun kapsamında kişisel veri kullanımıyla ilgili olmak üzere her türlü soru ve görüşleriniz için Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

Yukarıda yaptığımız açıklamalarla, sizleri bilgilendirmiş ve Aydınlatma Yükümlüğümüzü yerine getirmiş bulunuyoruz. Kişisel verilerinizin silinmesini, güncellenmesini, anonimleştirilmesini, yok edilmesini veya kişisel verinizle ilgili başka yasal talepleriniz için Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığı ile bize taleplerinizi iletebilirsiniz. İlgili kişi olarak 6698 sayılı kanuna uygun olarak mümkün olan en kısa süre içinde ya da yasal süreler içinde sizlere cevap verilecektir.

Başvuru Yapacağınız Veri Sorumlusunun Kimliği ve Açık Adresi
Veri Sorumlusu İletişim Bilgileri
Veri Sorumlusu: Amasya Belediye Başkanlığı.
Adresimiz: Ellibeşevler, Mehmet Varinli Cad., No:99, 05200 Amasya Merkez / AMASYA
E-Posta: kvkk@amasya.bel.tr
KEP: amasyabel.kulturmudurlugu@hs01.kep.tr
İletişim linki: http://www.amasya.bel.tr/kvkk
Yayın Tarihi: 27.01.2022
Revizyon Tarihi:…../…../……
Revizyon Numarası:0

Değerli Muhataplarımız,

Geçmişten aldığı güçlü tarihi, kültürel ve geleneksel mirası geleceğe taşıyabilmek için sürdürülebilirlik ilkelerine uygun çalışmalar yapmaya devam etmektedir. Amasya’yı geleceğe en iyi bir şekilde taşıyabilmek için çeşitli etkinlik, organizasyon, aktiviteler, kültür sanat faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Kurumumuz tarafından düzenlenen aktivite, organizasyon, fuar, seminer, eğitim, kültür-sanat faaliyetleri ve benzeri etkinliklerde etkinliklere, katılımcı, öğrenci, öğretmen, sanatçı veya eğitmen, konuşmacı olarak davet edilen ya da bizzat başvuruda bulunan kişilere ait kişisel verilerin işlenebilmektedir. 6698 sayılı Kanun (KVKK) ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve veri sahiplerinin işlenmiş olan verilerine ilişkin olarak sahip oldukları haklar ile ilgili olarak bu aydınlatma metni hazırlanmıştır. Katılımcılara ait olan ve Belediyemiz ile paylaşılan ad soyad, t.c no, telefon numarası, mail adresi, banka hesap bilgileri, mesleki deneyim-eğitim bilgisi ve etkinlik sırasında toplanan ses ve görüntü kaydı, fotoğraf gibi kişisel veriler hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, sınırlı, ölçülü olarak işlenmektedir. İşlenen kişisel veriler mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmekte ve yasal süresi dolan veriler imha edilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Aktarımı

Toplumun kültür-sanat beklentilerinin karşılanması, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal faaliyetlerin düzenlenebilmesi, bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyetlerinin organize edilebilmesi, etkinliklerin organize edilmesi, konuşmacı, sanatçı veya katılımcı ile iletişim kurulması; Etkinliklere ilişkin olarak görüş alınması, anket yapılması; Katılımcı portföyünün oluşturulması, istatiksel olarak düzenlenen etkinliklere katılım verilerinin değerlendirilmesi, Etkinliğe katılımın / binaya giriş yapıldığının teyidi; Etkinlik ile ilgili bilgi sunulması, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; Organizasyon ve etkinlik süreçlerinin yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Vatandaş Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi; Belediye hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi; Yazılı basın faaliyetlerinin oluşturulması, Belediye hizmetlerine ilişkin reklam ve tanıtım, sosyal medya faaliyetlerinin yürütülmesi ve kamuoyu bilgilendirilmesinin gerçekleştirilmesi. Amasya Belediyesi, katılımcı, konuşmacı, sanatçı, eğitmen gibi kişilere ait kişisel verileri, KVKK'da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde, mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kanunda belirtilen hukuka uygun sebepleri veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarmamaktadır. Konuşmacı’lara ait kişisel veriler; etkinliklere katılımın sağlanabilmesi amacıyla sponsor olunan etkinlikleri düzenleyen firmalara, Etkinliklerin organize edilmesinde Belediye’ye katkı sağlayan, beraber çalışılan iş ortağı firmalara, talep halinde ve zorunluluk ibraz edildiği müddetçe yetkili kurum ve kuruluşlara da aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, matbu ortamlar, elektronik ortamlar, yazılımlar, CD, DVD, USB, fotokopi, yazıcı, video, fotoğraf makinası, telefon, tablet, web sayfası gibi ortamlar üzerinden kısmen veya tamamen otomatik olarak ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olarak toplanmaktadır. Bu kişisel veriler İş Kanunu gereği, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereği, Belediye Kanunu gereği, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği, Türk Ticaret Kanunu gereği, Türk Borçlar Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi ilgili diğer mevzuat gereği toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin ifası için, kanunlarda öngörülmesi halinde; bir hukuki yükümlülüğün yerin getirilmesi amacıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati gereği veya farklı yasal hukuki sebeplerle toplanmakta ve işlenmektedir. Konuşmacılara, sanatçılara, katılımcılara ait kişisel veriler; gerek Konuşmacı gerekse de etkinliğin niteliğine göre yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından Belediye’ye yazılı ya da internet ortamında yapılan başvuru/kayıt formları, iletilen belgeler gibi her türlü doküman vasıtası ile birlikte etkinlik esnasında doğrudan Belediye’ye ait ses ve görüntü cihazları ile toplanmaktadır. Konuşmacılara ait kişisel veriler, KVKK 5/2. maddesi a fıkrasında düzenlenen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” c fıkrasında düzenlenen, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” e fıkrasında düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” ve f fıkrasında düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Bunun dışında Konuşmacıların etkinlik/organizasyon esnasında işlenen fotoğraf, ad, soyad, unvan gibi kişisel verileri açık rızası dahilinde Belediye’ye ait dergi, bülten, pano ve internet sitesi, sosyal medya platformlarında yayınlanmak suretiyle işlenmektedir.

Kişisel Veri Sorumlusu Olarak İlgili Kişilerin Hakları

6698 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 6698 Sayılı Kanun’un Kapsamıyla İlgili Olmak Üzere İlgili Kişi Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından Amasya Belediyesi internet sitesinde yer alan KVKK sayfasında Belediyemiz tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Belediyemiz ilgili kişilerin söz konusu taleplerini değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İlgili kişi olarak 6698 sayılı kanun ile ilgili taleplerinizi, Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru Yapacağınız Veri Sorumlusunun Kimliği ve Açık Adresi
Veri Sorumlusu İletişim Bilgileri
Veri Sorumlusu: Amasya Belediye Başkanlığı.
Adresimiz: Ellibeşevler, Mehmet Varinli Cad., No:99, 05200 Amasya Merkez / AMASYA
E-Posta: kvkk@amasya.bel.tr
KEP: amasyabel.kulturmudurlugu@hs01.kep.tr
İletişim linki: http://www.amasya.bel.tr/kvkk
Yayın Tarihi: 27.01.2022
Revizyon Tarihi:…../…../……
Revizyon Numarası:0

Değerli Çalışan Adayımız,

Veri Sorumlusu, Amasya Belediyesi bundan sonra Kurum veya Amasya Belediyesi olarak anılabilecektir. Kişisel verilerinizi nasıl ve hangi amaçlarla işleyeceğimizi size anlatmak istiyoruz. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde en güncel halini koruyarak; belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için; işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işliyoruz.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Hangi kişisel verilerinizi bizimle paylaşacağınız aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Kişisel verilerinizin kategori adı ve içeriği tablodaki gibidir.

KATEGORİ ADI KİŞİSEL VERİ İÇERİĞİ

Kimlik Verisi Adı, soyadı, TCKN, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti

İletişim Verisi Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi

Özel Nitelikli Kişisel Veri Özgeçmişinizde yer verdiğiniz dernek/vakıf üyelikleri, engelli olma durumu, kan grubu, sigara kullanımı, bazı sağlık soruları

Eğitim Verisi Öğrenim durumu, diploma bilgileri, sertifikalar, yabancı dil bilgileri, diğer eğitim bilgileri, kişisel beceriler, katılım sağlanan seminer, alınan kurslar, bilgisayar ve yazılım kullanma yetkinliği vb.

İş Deneyimi Verisi İş tecrübeleri, iş deneyimleri, unvanları, çalışma durumu vb.

Görsel ve İşitsel Veri Gerçek kişiye ait fotoğraf, video, kamera kayıtları

İşlenen Diğer Kişisel Veriler Hobiler, ücret bilgisi veya beklentisi, beceriler, askerlik durumu, referans bilgileri, referans verilen kişinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, Özgeçmişe eklenen eklediği her türlü pdf, powerpoint, word, excel vb formattaki sunum dosyaları

Kişisel Verilerinizi Ne Şekilde ve Hangi Sebeplerle Topluyoruz?

Belediyemiz ile aranızda kurulması hedeflenen hukuki ilişki çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle sizden talep ettiğimiz veya başvurunuz sırasında bizzat ilettiğiniz veya başka metinlerde paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel verilerinizi, sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla ve referans kişisi göstermeniz halinde Kurum ’un meşru menfaati gereği bu kişilerden bilgi almak veya başvurunuz öncesi çalıştığınız iş yerinin temsilcilerinden bilgi almak suretiyle ve/veya Kurum çalışanlarının e-postaları ve bizzat Belediyemize iletmiş olduğunuz özgeçmişlerinizi sizin istihdam edebilmek için topluyoruz ve gerekli olması durumunda bizden işçi, çalışan talep eden kurumlara/şirketlere iletiyoruz, aktarıyoruz. Her ne kadar kendi özgeçmişinizi oluştursanız da belediyemizin 6698 sayılı yasaya uygun özgeçmişini de doldurmanız gerekmektedir.

Kurum’un güvenliği ve sizin buradaki güvenliğinizi sağlamaya yönelik olarak Kurum’a yerleştirdiğimiz kameralar yoluyla görsel verilerinizi topluyoruz. Kişisel verilerinizi otomatik olarak dijital, elektronik sistemler üzerinden veya özgeçmiş gibi matbu basılı dokümanlar aracılığı ile toplayıp işliyoruz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz Kurum ile Çalışan Adayı arasında kurulan çalışan adayı-işveren adayı hukuki ilişkisi çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:


  • Yeni eleman istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi
  • Özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle tarafınıza ait verilerin ve bilgilerin teyit edilmesi
  • Aday olunan pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi
  • İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması
  • Kurum merkezinin giriş çıkışının temin edilmesi
  • Resepsiyon işlerinin yürütülmesi ve insan kaynakları ve eğitim birimlerinin bilgilendirilmesi

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir? Özel Nitelikli Kişisel Veri Verileriniz Hakkında

Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri gibi bilgilerdir.

Özgeçmiş içinde bizimle paylaştığınız bilgiler, özel nitelikli kişisel verinizi içerebilmektedir. KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, medeni durumunuz, cinsel hayat (kadın, erkek vb.) varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir. İstemediğimiz sürece özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmama hakkına sahipsiniz. Kendi özgür iradenizle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz özgeçmiş başvurunuzun değerlendirilebilmesini sağlamak amacıyla Kurum içerisinde yer alan farklı birimlerimiz tarafından, söz konusu birimlerin faaliyet amaçlarına uygun olarak kullanılmaktadır. Tavsiye edilmeniz durumunda bilgilerin teyit edilmesi amacıyla referans gösterilen kişilerle ve departman yöneticilerinin Çalışan Adaylarıyla görüşmeleri gerçekleştirmesi amacıyla bölümlerimiz arasında paylaşılabilmektedir. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir. Yasal çerçeveler içinde özel nitelikli kişisel verileriniz savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla ve talep gelmesi halinde mahkemelerle paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilerle Paylaşılıyor mu?

Kurum, Veri Sorumlusu sıfatı ile işlediği çalışan adaylarına ait kişisel verileri gerekli hallerde referans gösterilen kişilere sormaktadır. Burada amaç özgeçmişte verilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek çalışan adayının işe yatkınlığını ve becerisini tespit ederek verimli bir çalışma ortamı yaratmaktır. Talep gelmesi durumunda verileriniz, yasal yetki sahibi kolluk kuvvetleri, yetkili diğer kamu kurumlarına ve hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında mahkemelere aktarılabilmektedir. Kurumumuza yerleştirilen kameralardaki görüntü kayıtlarınız, can güvenliği, iş güvenliği, iş sağlığı gereği tarafımızca işlenmektedir. Özgeçmişiniz iş bulmak amacıyla izin vermeniz durumunda şirketlere aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz Ne kadar Süre Saklanır?

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Süresi dolan kişisel veriler güvenli bir şekilde imha edilecektir. İmha şekilleri kurmuş olduğumuz KVKK Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Sistemi’nde tanımlıdır. İşe alınmayan çalışan adaylarının özgeçmişleri 6 ay sonunda imha edilir.

Kişisel Verileriniz ile ilgili Haklarınız Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili aşağıdaki taleplerde bulunabilirsiniz:

• Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verileriniz işe alınmadığınız takdirde 6 ay sonra silinecektir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamıyla İlgili Olmak Üzere İlgili Kişi ile İletişim

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri, ilgili kişiler tarafından http://www.amasya.bel.tr/kvkk adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Amasya Belediyesi ilgili kişilerin söz konusu taleplerini değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İlgili kişi olarak 6698 sayılı kanun ile ilgili taleplerinizi, KVKK sayfamızdan gerçekleştirebilirsiniz.

Kabul Etmeme ve İptal Hakkının Kullanılması Hakkında

6698 sayılı kanun kapsamında kişisel veri kullanımıyla ilgili olmak üzere her türlü soru ve görüşleriniz için internet sitemizde yer alan KVKK sayfamızdan veya aşağıda yer alan iletişim bilgilerimiz üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Yukarıda yaptığımız açıklamalarla, sizleri bilgilendirmiş ve Aydınlatma Yükümlüğümüzü yerine getirmiş bulunuyoruz. Kişisel verilerinizin silinmesini, güncellenmesini, anonimleştirilmesini, yok edilmesini veya kişisel verinizle ilgili başka yasal taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığı ile bize iletebilirsiniz. İlgili kişi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak mümkün olan en kısa süre veya en geç otuz (30) gün içinde ya da yasal süreler içinde sizlere cevap verilecektir.


Başvuru Yapacağınız Veri Sorumlusunun Kimliği ve Açık Adresi
Veri Sorumlusu İletişim Bilgileri
Veri Sorumlusu: Amasya Belediye Başkanlığı.
Adresimiz: Ellibeşevler, Mehmet Varinli Cad., No:99, 05200 Amasya Merkez / AMASYA
E-Posta: kvkk@amasya.bel.tr
KEP: amasyabel.kulturmudurlugu@hs01.kep.tr
İletişim linki: http://www.amasya.bel.tr/kvkk
Yayın Tarihi: 27.01.2022
Revizyon Tarihi:…../…../……
Revizyon Numarası:0